Hà Nội triển khai thực hiện Nghị quyết 01 của Chính phủ

07/01/2014 | 18:53:00

(Chinhphu.vn) – Để thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 02/01/2014 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển KTXH và dự toán ngân sách nhà nước năm 2014, UBND Thành phố Hà Nội vừa ban hành Chương trình hành động số 01/Ctr- UBND.

Ảnh minh họa

Chương trình nhằm cụ thể hóa những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điệu hành thực hiện kế hoạch phát triển KTXH và dự toán ngân sách nhà nước năm 2014 của Chính phủ và HĐND thành phố thành các giải pháp chỉ đạo điều hành cụ thể để tổ chức thực hiện thắng lợi Kế hoạch phát triển KTXH 2014 của thành phố, góp phần thực hiện thắng lợi Kế hoạch phát triển KTXH của cả nước.

Nội dung chính của Chương trình hành động là thực hiện các nhiệm vụ giải pháp ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, tiếp tục tập trung tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh nhằm đạt tăng trưởng cao hơn năm 2013 (8,5-9,0%). Thành phố sẽ đẩy mạnh hỗ trợ hàng hóa xuất khẩu, hàng nông sản thực phẩm; tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; tiếp tục hỗ trợ lãi suất sau đầu tư và lãi suất vốn vay, hỗ trợ bình ổn giá và lưu thông hàng hóa. Các cấp, các ngành phải tập trung xử lý hàng tồn kho, khơi thông thị trường bất động sản, giải quyết nợ xấu và nợ đọng XDCB, tập trung trả nợ cũ, không làm phát sinh nợ mới, tăng cường trách nhiệm quản lý.

Cùng với đó, TP Hà Nội sẽ đẩy mạnh công tác quy hoạch, cải thiện môi trường đầu tư, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực đẩy mạnh xây dựng phát triển đô thị, trọng tâm là kết cấu hạ tầng, xây dựng nông thôn mới.

Bên cạnh đó sự nghiệp văn hóa giáo dục, đào tạo, khoa học công nghệ, y tế, chăm sóc sức khỏe đời sống nhân dân cũng sẽ được chú trọng; công tác an sinh xã hội, quốc phòng, an ninh chính trị, trật tự xã hội được đảm bảo. Tăng cường kiểm tra, thanh tra công vụ, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Mở rộng quan hệ đối ngoại, hội nhập quốc tế và tăng cường liên kết vùng, địa phương, tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, tạo đồng thuận xã hội

Năm 2014, đồng thời với việc thực hiện có hiệu quả “Năm trật tự văn minh đô thị”, Hà Nội sẽ tiếp tục cải cách hành chính, đổi mới công tác chỉ đạo điều hành theo hướng quyết liệt, sâu sát, triệt để, linh hoạt, sáng tạo để thực hiện tốt các nhiệm vụ kinh tế xã hội năm 2014 

Thành phố phấn đấu thực hiện 23 chỉ tiêu chủ yếu, trong đó có một số chỉ tiêu quan trọng là tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn GRDP từ 8,5% đến 9%; Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn là 126.214 tỷ đồng, vốn đầu tư xã hội trên địa bàn tăng từ 12% đến 13%, giá trị xuất khẩu hàng hóa tăng 8,0%-9,0%; Giảm tỷ lệ hộ nghèo so với năm trước 0,8%; Tỷ lệ thất nghiệp thấp hơn 4,8%; Số xã được công nhận cơ bản đạt tiêu chí nông thôn mới tăng thêm 62 xã.

Việt Hà

Bản để in Lưu vào bookmark

Xem tiếp