Ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019

26/03/2019

(Chinhphu.vn) - Hà Nội sẽ tiếp tục giữ cơ cấu hợp lý giữa tích lũy và tiêu dùng, tăng tỷ trọng chi đầu tư phát triển, giảm tỷ trọng chi thường xuyên.

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 1350/QĐ-UBND về việc ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của thành phố Hà Nội năm 2019.

Theo đó, kế hoạch đề ra các nhiệm vụ trọng tâm: Thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra tại Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 4/12/2018 của HĐND TP Hà Nội về kế hoạch phát triển KT-XH năm 2019 của thành phố Hà Nội. Thực hiện chống lãng phí trong sử dụng các nguồn lực của đất nước và Thành phố, tài nguyên thiên nhiên để góp phần đạt tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) từ 7,4% - 7,6%, GRDP bình quân đầu người 118 - 120 triệu đồng, tốc độ tăng tổng kim ngạch xuất khẩu 7,5 - 8%;

Siết chặt kỷ luật, kỷ cương tài chính, ngân sách, mở rộng cơ sở thuế, tăng cường quản lý thu; thực hiện quyết liệt các giải pháp chống thất thu, chuyển giá, trốn thuế. Tiếp tục cơ cấu lại chi ngân sách nhà nước theo hướng hiệu quả, bền vững; giữ cơ cấu hợp lý giữa tích lũy và tiêu dùng, tăng tỷ trọng chi đầu tư phát triển, giảm tỷ trọng chi thường xuyên, đảm bảo chi cho con người, an sinh xã hội và chi cho quốc phòng, an ninh.

Huy động, phân bổ và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố. Không ban hành chính sách làm giảm thu ngân sách nhà nước trừ trường hợp điều chỉnh chính sách thu theo các cam kết hội nhập của Nhà nước; chỉ ban hành mới chính sách chi ngân sách khi thực sự cần thiết và có nguồn đảm bảo. Quản lý chặt chẽ và hạn chế tối đa việc ứng trước dự toán ngân sách nhà nước và chi chuyển nguồn sang năm sau;

Thực hiện quản lý, sử dụng tài sản công theo quy định tại Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017 để góp phần chống lãng phí, thất thoát, tham nhũng, phát huy nguồn lực nhằm tái tạo tài sản và phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố, giảm thiểu rủi ro tài khóa.

Chống lãng phí trong mua sắm tài sản công thông qua việc triển khai đồng bộ, có hiệu quả phương thức mua sắm tập trung, mua sắm qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Tăng cường huy động các nguồn lực cho đầu tư phát triển; phấn đấu tốc độ tăng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn Thành phố từ 10,5 - 11%.

Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và phù hợp với thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; chú trọng sắp xếp tổ chức bộ máy người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và Đề án số 06-ĐA/TU ngày 24/9/2013 của Thành ủy Hà Nội về kiện toàn, sắp xếp tổ chức Đảng và các tổ chức trong hệ thống chính trị trên địa bàn dân cư, tổ dân phố, thôn, xóm ở xã, phường, thị trấn thuộc thành phố Hà Nội.

Tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính trên tinh thần 5 rõ: “rõ người, rõ việc, rõ quy trình, rõ trách nhiệm và rõ hiệu quả”.

Vĩnh Hoàng