Đẩy mạnh thực hiện công khai ngân sách nhà nước

19/12/2018

(Chinhphu.vn) - UBND TP. Hà Nội đã yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, thị xã đẩy mạnh thực hiện công khai ngân sách nhà nước.

Để đảm bảo thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước và hướng dẫn của Bộ Tài chính, UBND thành phố yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông khẩn trương thiết lập chuyên mục ‘‘Công khai ngân sách” trên Cổng thổng tin điện tử của Thành phố; Văn phòng UBND Thành phố và UBND các quận, huyện, thị xã chưa thiết lập chuyên mục công khai ngân sách đúng yêu cầu, khẩn trương thiết lập chuyên mục “Công khai ngân sách” trên Trang thông tin điện tử của đơn vị mình để công khai số liệu, báo cáo thuyết minh ngân sách theo quy định. Thực hiện công khai ngân sách theo đúng quy định về nội dung, hình thức, thời gian. 

Khuyến khích người dân tham gia đóng góp ý kiến trong quá trình lập dự toán, phân bổ, quản lý và sử dụng ngân sách thông qua hình thức: Tổ chức các cuộc họp đối thoại với người dân; Văn phòng UBND thành phố, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tài chính nghiên cứu mở chuyên mục lấy ý kiến và tiếp thu ý kiến về ngân sách nhà nước trên Cổng thông tin điện tử của UBND thành phố và Sở Tài chính.

Thông báo, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc thực hiện công khai theo quy định. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, các đơn vị kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý theo quy định.

Minh Hương