Đến năm 2023 có từ 50% trở lên Bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố

08/12/2018

(Chinhphu.vn) – Đây là mục tiêu được đề ra trong Kế hoạch 109-KH/TU về tiếp tục hoàn thiện mô hình tổ chức hệ thống chính trị trên địa bàn dân cư theo Đề án 06-ĐA/TU, ngày 24/9/2013, của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội mới được ban hành.

Cụ thể, Thành ủy Hà Nội yêu cầu tiếp tục sắp xếp các thôn, tổ dân phố cho phù hợp với Thông tư số 09/2017/TT-BNV của Bộ Nội vụ, các văn bản hướng dẫn của Trung ương và Đề án chính quyền đô thị. Hiện nay, trên địa bàn Thành phố còn 11 thôn dưới 50 hộ, 1.777 thôn, tổ dân phố dưới 100 hộ, bên cạnh đó cũng có những thôn quy mô dân số quá lớn, trên 2.000 hộ cần phải tiếp tục sắp xếp. Cùng với đó, tiếp tục kiện toàn các chi bộ, ban công tác mặt trận và các chi hội đoàn thể chính trị - xã hội cho đồng bộ theo mô hình của Đề án 06, hoàn thành trong năm 2019. Kế hoạch của Thành ủy cũng nêu rõ, thống nhất thực hiện việc giải thể chi bộ cơ quan xã, phường, thị trấn, đưa đảng viên công tác ở xã, phường, thị trấn về sinh ho̐