Gia Lâm: Giảm chi phí đến mức thấp nhất cho tổ chức, cá nhân khi thực hiện TTHC

14/02/2019

(Chinhphu.vn)-UBND huyện Gia Lâm vừa ban hành Kế hoạch số 06/KH-UBND về Công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019 trên địa bàn huyện.

Để bảo đảm việc thực hiện kiểm soát TTHC đồng bộ, thống nhất và hiệu quả, có trọng tâm; bảo đảm sự công khai, minh bạch trong việc tiếp nhận, giải quyết TTHC, trong năm 2019, huyện sẽ tăng cường trách nhiệm người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước từ huyện đến cơ sở trong công tác cải cách TTHC. Trong đó, tập trung vào trách nhiệm công khai TTHC, giải quyết TTHC cho người dân và doanh nghiệp, đối thoại về TTHC và việc xử lý phản ánh kiến nghị của người dân, doanh nghiệp về TTHC.

Rà soát, đơn giản hóa TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện và UBND các xã, thị trấn (giảm thời gian giải quyết), tiết giảm đến mức thấp nhất chi phí tuân thủ cho tổ chức, cá nhân khi thực hiện TTHC.

Đồng thời, kiểm tra hoạt động kiểm soát TTHC, tập trung kiểm tra việc công khai và giải quyết TTHC tại các phòng, ban chuyên môn; UBND xã, thị trấn; việc tuân thủ quy định về cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong tiếp nhận và giải quyết TTHC;

Bên cạnh đó, rà soát, chuẩn hóa bộ TTHC trên địa bàn huyện. Bảo đảm 100% TTHC được công khai theo quy định của pháp luật; Tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính theo quy định của Chính phủ và của UBND Thành phố; Thực hiện có hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết trên địa bàn huyện; Xây dựng các kế hoạch nhằm triển khai đồng bộ, có hiệu quả nhiệm vụ kiểm soát TTHC năm 2019.

Bảo Khánh