Hà Nội sẽ kiểm tra quản lý, sử dụng con dấu

29/08/2018

(Chinhphu.vn) - UBND TP. Hà Nội vừa yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã chỉ đạo kiểm tra công tác quản lý, sử dụng con dấu của các cơ quan, tổ chức và chức danh nhà nước trên địa bàn.

Ảnh minh họa

Chỉ đạo trên nhằm thực hiện Nghị định số 99/2016/NĐ-CP, ngày 1/7/2016, của Chính phủ về quản lý và sử dụng con dấu. Để tăng cường công tác quản lý, sử dụng con dấu tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã theo chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm phối hợp với Công an thành phố kiểm tra, hướng dẫn cơ quan, tổ chức trực thuộc sử dụng con dấu quản lý; thực hiện nghiêm túc các quy định tại Nghị định số 96/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016 của Chính phủ quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện; Nghị định số 99/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016 của Chính phủ về quản lý và sử dựng con dấu; Thông tư số 44/2017/TT-BCA, ngày 20/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Công an Quy định về mẫu con dấu của cơ quan, tổ chức và chức danh nhà nước; Thông tư số 45/2017/TT-BCA, ngày 20/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Công an Quy định về trình tự đăng ký mẫu con dấu, thu hồi và hủy con dấu, hủy giá trị sử dụng con dấu, kiểm tra việc quản lý và sử dụng con dấu.

UBND Thành phố giao Công an Thành phố chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành Thành phố, UBND quận, huyện, thị xã tổ chức kiểm tra việc quản lý, sử dụng con dấu của các cơ quan, tổ chức và chức danh nhà nước theo thẩm quyền; hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nước đăng ký lại mẫu con dấu; cấp, đổi, cấp lại giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu; báo cáo kết quả thực hiện về UBND thành phố và Bộ Công an theo quy định.

Minh Hương