Hà Nội: Thúc đẩy nhanh quy hoạch phát triển khu, cụm công nghiệp

21/03/2016

(Chinhphu.vn) – Thành phố Hà Nội xác định, thúc đẩy tăng trưởng công nghiệp, công tác xây dựng và lập quy hoạch phát triển các khu, cụm công nghiệp có vai trò rất quan trọng.

Văn phòng UBND TP Hà Nội vừa ban hành Thông báo số 53/TB-VP, truyền đạt kết luận của lãnh đạo UBND thành phố tại cuộc họp về Quy hoạch phát triển khu, cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

Nội dung nêu rõ, sản xuất công nghiệp đóng góp tỷ trọng lớn trong tổng sản phẩm xã hội và thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Thành phố, phát triển công nghiệp có ý nghĩa quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô.

Theo đó, để tiếp tục đẩy mạnh sản xuất công nghiệp, tạo mặt bằng cho các cơ sở sản xuất công nghiệp đầu tư mới, đầu tư mở rộng từng bước di dời một số cơ sở sản xuất từ nội đô, khu vực đông dân cư ra địa điểm phù hợp quy hoạch. Thành phố Hà Nội xác định, thúc đẩy tăng trưởng công nghiệp, công tác xây dựng và lập quy hoạch phát triển các khu, cụm công nghiệp có vai trò rất quan trọng.

Thời gian qua, thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố việc lập quy hoạch phát triển các khu, cụm công nghiệp đã được các sở, ban, ngành tích cực và chủ động thực hiện. Tuy nhiên tiến độ còn chậm và chất lượng quy hoạch chưa đáp ứng yêu cầu của thành phố do sự phối hợp chưa hiệu quả và kịp thời giữa các sở, ban, ngành, đặc biệt là Sở Công thương và đơn vị tư vấn.

Để Quy hoạch phát triển khu, cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 sớm được hoàn thành, báo cáo tập thể UBND thành phố trong tháng 4/2016 và trình HĐND thành phố tháng 6/2016, UBND thành phố giao Sở Công thương phối hợp đơn vị tư vấn tiếp thu ý kiến phản biện và đóng góp của các sở, ban, ngành liên quan, bổ sung, hoàn chỉnh các thông tin về chỉ tiêu kinh tế - xã hội thành phố, thống nhất cập nhật số liệu đến ngày 31/12/2015;

Đồng thời, chủ trì, phối hợp với Sở Quy hoạch Kiến trúc và Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội rà soát về quy mô, vị trí, số lượng khu, cụm công nghiệp phù hợp các quy hoạch; làm rõ các hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong phát triển khu, cụm công nghiệp của thành phố; đề xuất các giải pháp xúc tiến và thu hút đầu tư vào khu, cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố, xây dựng lộ trình, kế hoạch thực hiện, báo cáo UBND thành phố, đảm bảo đúng yêu cầu về tiến độ và chất lượng quy hoạch.

Bích Phương