Hà Nội triển khai kết nối liên thông dữ liệu với hệ thống "Cơ sở dữ liệu Dược Quốc gia”

02/07/2019

(Chinhphu.vn) -  Sở Y tế Hà Nội vừa hướng dẫn các đơn vị liên quan và các cơ sở bán lẻ thuốc trên địa bàn triển khai kết nối liên thông dữ liệu với hệ thống “Cơ sở dữ liệu Dược Quốc gia”.

Để đảm bảo thực hiện thống nhất việc cấp tài khoản liên thông kết nối với hệ thống “Cơ sở dữ liệu Dược Quốc gia” theo  Hướng dẫn của Cục Quản lý Dược,  Sở Y tế Hà Nội đề nghị UBND huyện, thị xã chỉ đạo Phòng Y tế thông báo cho các cơ sở bán lẻ thuốc trên địa bàn về việc các cơ sở có quyền tự do lựa chọn bất kỳ cơ sở cung cấp phần mềm để thực hiện kết nối liên thông dữ liệu với hệ thống “Cơ sở dữ liệu Dược Quốc gia” theo nguyên tắc cơ sở phải đáp ứng các quy định tại Quyết định số 540/QĐ-QLD, ngày 20/8/2018, ban hành "Chuẩn dữ liệu đầu ra phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin kết nối liên thông cơ sở bán lẻ thuốc” phiên bản 1.0 và Quyết định số 777/QĐ-QLD ngày 27/11/2018 ban hành Chuẩn dữ liệu kết nối phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin kết nối liên thông cơ sở bán lẻ thuốc” phiên bản 1.0.

Thông báo, hướng dẫn và lập danh sách các cơ sở bán lẻ thuốc sử dụng phần mềm của các cơ sở cung cấp phần mềm khác nhau trên địa bàn có nhu cầu kết nối, cần cung cấp tài khoản kết nối liên thông (theo hướng dẫn tại công văn số 76/SYT-NVD ngày 5/1/2019, số 299/SYT-NVD ngày 21/1/2019), đề nghị Sở Y tế cấp tài khoản.

Rà soát danh sách các cơ sở bán lẻ thuốc trên Tài khoản phân quyền quản trị, đối chiếu với số cơ sở đang hoạt động trên địa bàn; Lập danh sách các tài khoản liên thông của các cơ sở đã đóng cửa hạ biển, ngừng hoạt động, tài khoản không đúng cơ sở thực tế đề nghị Sở Y tế xóa tài khoản trên hệ thống “Cơ sở dữ liệu Dược Quốc gia”.

Nghị quyết số 20-NQ/TW đã được Ban Chấp hành Trung ương Đảng ban hành ngày 25/10/2017 đề cập rất rõ về việc quản lý hệ thống cung ứng thuốc trong tình hình mới, cụ thể là: “... Tập trung quản lý hệ thống bán buôn, bán lẻ, các nhà thuốc trong và ngoài bệnh viện. Thực hiện đồng bộ các giải pháp để truy xuất nguồn gốc thuốc, chấn chỉnh tình trạng bán thuốc không theo đơn. Ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT), thực hiện kết nối mạng, bảo đảm kiểm soát xuất xứ, giá cả thuốc được mua vào, bán ra ở mỗi nhà thuốc trên toàn quốc...”.

Việc triển khai ứng dụng CNTT kết nối các cơ sở cung ứng thuốc sẽ tạo môi trường cạnh tranh bình đẳng giữa các doanh nghiệp CNTT, đem lại nhiều sự lựa chọn về sản phẩm hơn cho các nhà thuốc/quầy thuốc trong việc kết nối liên thông, đa dạng hóa các nhà cung cấp. Để đẩy nhanh tiến độ này, dưới sự chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Y tế, ngày 28/12/2018 Cục Quản lý Dược đã ban hành Công văn số 24026/QLD-TTra về việc hướng dẫn tạm thời việc triển khai kết nối liên thông dữ liệu. Đây là văn bản có tính chất pháp lý quyết định trong việc liên thông dữ liệu. Dựa vào văn bản này, Sở Y tế các tỉnh/thành, các nhà cung cấp phần mềm và các nhà thuốc/quầy thuốc triển khai, tiến hành thực hiện theo các nội dung công việc của mình.

Minh Anh