Hà Nội yêu cầu phát huy trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên

01/08/2019

(Chinhphu.vn) - Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức giữ chức vụ càng cao càng phải gương mẫu nêu gương; dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích của Đảng, của nhân dân.

UBND TP. Hà Nội yêu cầu quán triệt Quy định số 08-QĐi/TW, ngày 25/10/2018, của Ban Chấp hành Trung ương (Khóa XII) về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên Ban Bí thư, ủy viên Ban Chấp hành Trung ương”.

Cụ thể, UBND TP. Hà Nội yêu cầu, các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện phối hợp chặt chẽ với tổ chức đảng và cấp ủy cùng cấp tổ chức học tập quán triệt Quy định số 08-QĐi/TW nghiêm túc, hiệu quả để nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức… Đề cao trách nhiệm nêu gương, tự giác học trước, làm theo trước của các đồng chí cán bộ lãnh đạo, cán bộ chủ chốt của cơ quan, đơn vị; đồng thời từng cán bộ, đảng viên phải nghiêm khắc với bản thân, kiên quyết chống 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Mỗi đồng chí cán bộ lãnh đạo, cán bộ chủ chốt của cơ quan, đơn vị cần có chương trình hành động cụ thể thực hiện trách nhiệm nêu gương của mình. Phấn đấu hoàn thành tốt, xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng để triển khai thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng các cấp. Đồng thời, chủ động, tích cực sáng tạo trong triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) của Đảng.

Hằng năm, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị gương mẫu cam kết rèn luyện, phấn đấu nêu gương sáng, tiêu biểu về trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ được giao, về đạo đức, lối sống, lòng trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân. Gắn việc thực hiện quy định với kiểm điểm, đánh giá, xếp loại cán bộ chủ chốt, đảng viên và lấy phiếu tín nhiệm theo quy định. Cùng tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị chỉ đạo việc thực hiện nêu gương thông qua việc làm cụ thể, gắn với quyền, lợi ích của tập thể, của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị. Phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, nhằm ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chửc, viên chức, trước hết là cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp.

Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức giữ chức vụ càng cao càng phải gương mẫu nêu gương; dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích của Đảng, của nhân dân. Nghiêm chỉnh chấp hành Cương lĩnh, Điều lệ, nghị quyết, chỉ thị, quy định, quy chế của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Việc nêu gương không chỉ tự thân cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức mà còn trong quan hệ đối với người thân, gia đình, đối với công việc, tập trung vào các vấn đề về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tác phong công tác; thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, chấp hành kỷ cương, kỷ luật của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tình thần, thái độ phục vụ nhân dân...

Các sở, ban, ngành, đơn vị, UBND cấp huyện phối hợp chặt chẽ với tổ chức đảng và cấp ủy cùng cấp tăng cường kiểm tra, giám sát những biểu hiện của sự suy thoái “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ tổ chức của cơ quan, đơn vị từ manh nha để ngăn chặn kịp thời. Đổi mới và nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, trong đó tập trung kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, nhắc nhở xử lý cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức vi phạm. Kịp thời kiên quyết xử lý những cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thiếu gương mẫu trong việc nêu gương, không nể nang “không có vùng cấm”, “không có ngoại lệ”, để đảm bảo giữ nghiêm kỷ luật của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Minh Hương