Hợp tác xã đóng góp quan trọng cho sự phát triển chung của Thủ đô

27/05/2019

(Chinhphu.vn) - Kinh tế tập thể, hợp tác xã (HTX) đã đóng góp quan trọng cho sự phát triển chung của thành phố; phát huy vai trò trong xây dựng nông thôn mới, góp phần tích cực vào quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn, thúc đẩy kinh tế hộ phát triển.

Ảnh minh họa

Qua 15 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW về “Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể” trên địa bàn thành phố Hà Nội, các chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển kinh tế tập thể, HTX được thực hiện đầy đủ, qua đó tạo lập môi trường sản xuất kinh doanh thuận lợi cho các HTX phát triển.

Cụ thể, từ năm 2008, Hà Nội đã thành lập Quỹ hỗ trợ phát triển HTX nhằm mục đích hỗ trợ vốn vay ưu đãi để các HTX, liên hiệp hợp HTX, tổ hợp tác, đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh. Đến nay, quỹ đã duy trì hoạt động tốt, thực hiện hỗ trợ vay 3.330 dự án, tổng dư nợ trên 844 tỷ đồng.

Thành phố cũng quan tâm, hỗ trợ các HTX trong ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học công nghệ. Từ năm 2002 đến nay, Hà Nội hỗ trợ 830 triệu đồng cho 5 đề tài nghiên cứu khoa học, mở rộng HTX; hỗ trợ 300 HTX với kinh phí trên 13,3 tỷ đồng đầu tư mua sắm máy làm đất, máy thu hoạch, bảo quản, chế biến sản phẩm và Hà Nội cũng dành trên 9,3 tỷ đồng để triển khai và thực hiện các dự án sản xuất thử nghiệm…

Đáng chú ý, thông qua chương trình xây dựng nông thôn mới, Hà Nội đã dành trên 103,3 nghìn tỷ đồng hỗ trợ xây dựng hạ tầng giao thông, điện, nước, công trình thủy lợi... để các HTX nông nghiệp phát triển.

Với sự hỗ trợ trên, số lượng HTX trên địa bàn Hà Nội liên tục tăng, đến hết năm 2018, có 1.867 HTX và quỹ tín dụng nhân dân, tăng 16,69% so với thời điểm cuối năm 2003 và số lượng HTX của Hà Nội dẫn đầu cả nước, chiếm 9,9%.

Số lượng lao động thường xuyên của các HTX là 46.220 người; tổng số vốn hoạt động của các HTX trên địa bàn thành phố đạt gần 13,6 nghìn tỷ đồng, tăng 381,12% so với cuối năm 2003, lãi bình quân của 1 HTX đạt 168 triệu đồng/năm, tăng 175,41% so với cuối năm 2003.

Theo đánh giá của Thành ủy Hà Nội, 15 năm qua, kinh tế tập thể, HTX đã đóng góp quan trọng cho sự phát triển chung của thành phố; phát huy vai trò tích cực trong xây dựng nông thôn mới, góp phần tích cực vào quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp nông thôn...

Hà Nội cũng xác định thời gian tới, các loại hình kinh tế hợp tác phải phát triển theo nguyên tắc: tự nguyện, tự chủ, tự chịu trách nhiệm; đẩy mạnh phát triển kinh tế tập thể, Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, phát huy vai trò của Liên minh HTX TP và các tổ chức, đoàn thể trong phát triển kinh tế tập thể, HTX.

Đồng thời, tăng cường cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi để các HTX đăng ký thành lập và hoạt động. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về kinh tế tập thể, HTX. Thống nhất đầu mối đơn vị quản lý, đảm bảo biên chế, đào tạo bồi dưỡng cán bộ làm công tác quản lý Nhà nước về kinh tế tập thể, HTX…

Diệu Anh