Nhiều cách làm mới trong công tác cải cách thủ tục hành chính

14/06/2019

(Chinhphu.vn) - Trong thời gian qua, Hà Nội đã triển khai nhiều cách làm mới, nổi bật trong công tác cải cách thủ tục hành chính, đổi mới phương thức cung ứng dịch vụ hành chính công. Điều này góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền thành phố và cải thiện mức độ hài lòng, niềm tin của người dân, doanh nghiệp đối với cơ quan Nhà nước.

Điểm truy cập Internet phục vụ cải cách hành chính. Ảnh: Minh Anh

Tiếp tục duy trì thứ hạng cao về CCHC

Theo báo cáo của UBND thành phố Hà Nội, trong thời gian qua thành phố Hà Nội đã lựa chọn 6 Sở, 9 quận, huyện, 27 xã, phường, thị trấn để khảo sát Chỉ số hài lòng của người dân. Tổng số phiếu khảo sát là 1.260 phiếu. Kết quả cho thấy người dân đánh giá cao công tác CCHC của các cơ quan nhà nước.

Chỉ số CCHC của thành phố Hà Nội năm 2018 đạt 83,9792%, xếp thứ 2/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, tiếp tục duy trì, giữ vững thứ hạng cao của kết quả năm 2017 trong công tác CCHC của Thành phố.

Hà Nội tiếp tục được Trung ương nhìn nhận, đánh giá rất cao về công tác CCHC, đặc biệt là tính năng động, sáng tạo, quyết liệt trong công tác chỉ đạo, điều hành của Thành phố. Công tác tuyên truyền; công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về kỷ luật, kỷ cương hành chính; các sáng kiến, giải pháp CCHC đem lại hiệu quả cao trong công việc.

Tiếp tục triển khai sâu rộng thực hiện chủ đề năm 2019 "Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị" gắn với cải cách hành chính và thi đua - khen thưởng; Hà Nội đã chỉ đạo các cấp, ngành xây dựng kế hoạch cụ thể để thực hiện, rà soát các khâu yếu, tăng cường hiệu quả phối hợp và trách nhiệm trong xử lý công việc. Tổ chức thực hiện hệ thống lập kế hoạch và đánh giá định kỳ (tuần, tháng, quý, năm) tới từng cán bộ, công chức theo đúng đề án vị trí việc làm gắn với công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật và bổ nhiệm cán bộ.

Toàn bộ các quận, huyện, thị xã đã xây dựng bộ chỉ số đánh giá CCHC cấp xã và triển khai thực hiện; một số đã xây dựng và đưa vào áp dụng bộ Chỉ số đánh giá CCHC cấp phòng.

Các chỉ số thành phần CCHC của thành phố Hà Nội được Bộ Nội vụ đánh giá khá cao và toàn diện, trong đó 7/8 Chỉ số thành phần đạt kết quả trên 80%, một số Chỉ số thành phần được Trung ương nhìn nhận đánh giá rất cao như: hiện đại hóa hành chính, xây dựng và tồ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật (QPPL), cải cách thủ tục hành chính, xây dựng và nâng cao chất lượng dội ngũ cán bộ, công chức.

Nâng cao hơn nữa chất lượng ban hành văn bản quy phạm pháp luật

Thời gian qua, Sở Tư pháp Hà Nội đã tích cực tham mưu Thành phố có những giải pháp nâng cao hơn nữa chất lượng ban hành văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) của Thành phố, bảo đảm các văn bản được ban hành đồng bộ, thống nhất, hợp lý và khả thi; tăng cường kiểm tra phát hiện và xử lý kịp thời các bất cập, vướng mắc trong tổ chức thực hiện VBQPPL thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Thành phố.

Chỉ số thành phần xây dựng và tổ chức thực hiện VBQPPL của Hà Nội vừa qua đã được Bộ Nội vụ đánh giá cao, nhất là ở một số nội dung, tiêu chí như theo dõi thi hành pháp luật, xử lý VBQPPL sau rà soát, xử lý văn bản phát hiện sai phạm qua kiểm tra.

Bộ Nội vụ cũng ghi nhận đánh giá khá cao ở công tác sắp xếp tố chức bộ máy, thực hiện quy định về biên chế, phân cấp. Tuy nhiên, theo Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Đức Chung thời gian tới, thành phố Hà Nội sẽ chỉ đạo Sở Nội vụ cần tiếp tục tham mưu Thành phố có giải pháp quyết liệt đảm bảo các cơ quan, đơn vị thực hiện đúng các quy định về cơ cấu số lượng lãnh đạo tại các cơ quan hành chính; về tính hợp lý trong việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của các cơ quan, đơn vị thuộc thẩm quyền của Thành phố; tiếp tục sắp xếp giảm số lượng đơn vị sự nghiệp công lập.

Văn phòng UBND thành phố Hà Nội sẽ giúp Thành phố đảm bảo nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện quy chế làm việc của ƯBND Thành phố. Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ là đơn vị tham mưu, đề xuất Thành phố những giải pháp, biện pháp về phân cấp thực hiên nhiệm vụ quản lý nhà nước giữa Thành phố với cấp huyện có tính khả thi, hợp lý, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

Chỉ số PAPI năm 2018 của Hà Nội xếp thứ 54, tăng 2 bậc so với năm 2017; một số chỉ tiêu thành phần tăng khá như “Thủ tục hành chính công” (tăng 29 bậc lên vị trí 20), “Công khai, minh bạch” (tăng 11 bậc lên vị trí 42); 04 chỉ số thành phần còn lại giảm thứ hạng. Chỉ số Cải cách hành chính (PAR Index) giữ vững vị trí thứ 2/63 tỉnh, thành phố.

Đến nay toàn thành phố đã có 1.031 DVCTT mức độ 3, 4 (trong đó 893 DVCTT mức 3 và 138 DVCTT mức 4), bao gồm các DVCTT tiếp nhận từ các Bộ, ngành, các DVCTT do đơn vị tự triển khai và Thành phố triển khai trên cổng dịch vụ công dùng chung, đạt 55% tổng số TTHC của Thành phố.

Minh Anh