Quận Hoàn Kiếm triển khai nhiều giải pháp phòng chống tham nhũng

11/01/2019

(Chinhphu.vn)-Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng, trách nhiệm của thủ trưởng các đơn vị trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về thanh tra, tiếp công đân, giải quyết khiếu nại, tố cáo...

Để triển khai kế hoạch, quận Hoàn Kiếm sẽ tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng và triển khai đồng bộ các giải pháp phòng ngừa, trong đó, tập trung vào các giải pháp gồm: Tãng cường công khai, minh bạch; đẩy mạnh CCHC, nhất là cải cách TTHC; thường xuyên rà soát, sửa đổi, bổ sung các VBQPPL thuộc thẩm quyền ban hành của UBND Thành phố để đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất; tăng cường trách nhiệm giải trình của cơ quan nhà nước trong thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao; thực hiện chuyển đổi vị trí công tác.

Nghiêm túc chấp hành các quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn, quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp; hoàn thiện các cơ chế, chính sách đảm bảo công khai, minh bạch để ngăn ngừa tham nhũng, lãng phí đặc biệt là các lĩnh vực nhạy cảm dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực như: Quản lý sử dụng ngân sách; mua sắm, quản lý và sử dụng tài sản công; đầu tư xây dựng cơ bản; giải phóng mặt bằng; cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở; cấp phép xây dựng; cấp giấy đăng ký kinh doanh; công tác tuyển sinh, tuyển dụng công chức, viên chức; công tác quản lý thuế; việc thực hiện các quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn; việc thực hiện các quy định về quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ.

Tăng cường thanh tra, kiểm tra công vụ về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp nhũng nhiễu, tiêu cực; nâng cao đạo đức, kỷ luật, kỷ cương công vụ, ý thức trách nhiệm, tinh thần phục vụ của đội ngũ án bộ, công chức, viên chức thuộc quận trong “Năm kỷ cương hành chính 2018”.

Tập trung thực hiện tốt công tác tiêp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; giải quyết triệt để các vụ việc có liên quan đến tham nhũng. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng, trách nhiệm của thủ trưởng các đơn vị trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về thanh tra, tiếp công đân, giải quyết khiếu nại, tố cáo...

Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, tổ chức trong công tác phòng, chống tham nhũng; Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tư pháp trong việc phát hiện, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, chú trọng giải pháp thu hồi tài sản vi phạm do tham nhũng.

UBND các phường có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với MTTQ và các tổ chức đoàn thể trong công tác tuyên truyền, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

Vĩnh Hoàng