Tăng cường công tác giám sát cộng đồng đối với các dự án đầu tư công

06/01/2019

(Chinhphu.vn) - UBND TP. Hà Nội vừa yêu cầu các đơn vị rà soát các dự án đầu tư công giai đoạn 2013-2018.

 

Cụ thể, UBND TP. Hà Nội yêu cầu UBND các quận, huyện, thị xã; các chủ đầu tư dự án sử dụng ngân sách Thành phố xây dựng kế hoạch rà soát lại toàn bộ trình tự, thủ tục triển khai, thực hiện và đánh giá hiệu quả đầu tư các dự án đầu tư công giai đoạn từ năm 2013 đến năm 2018; kịp thời phát hiện những sơ hở, bất cập, hạn chế, thiếu sót (nếu có) trong công tác quản lý các dự án, chủ động liên hệ với các sở, ngành Thành phố để được hướng dẫn; khắc phục ngay các nội dung theo thẩm quyền.

Tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát đầu tư; giám sát cộng đồng theo đúng quy định tại Nghị định số 84/2015/NĐ-CP ngày 30/9/2015 của Chính phủ về giám sát và đánh giá đầu tư; chỉ đạo của UBND Thành phố và văn bản pháp luật có liên quan.

Tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ và đề xuất UBND Thành phố chỉ đạo đối với những nội dung vượt thẩm quyền; gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 31/3/2019.

UBND TP. Hà Nội giao Sở Kế hoạch và Đầu tư căn cứ báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ và đề xuất, kiến nghị của UBND các quận, huyện, thị xã; chủ đầu tư dự án sử dụng ngân sách Thành phố, phối hợp các sở: Xây dựng, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Tài chính và các sở, ngành liên quan giải quyết theo thẩm quyền quy định; tổng hợp, tham mưu UBND thành phố chỉ đạo khắc phục hạn chế, yếu kém, sơ hở trong công tác quản lý dự án đầu tư công; nâng cao chất lượng, hiệu quả sử dụng nguồn vốn ngân sách; hoàn thành trước 15/4/2019.

Đề nghị Thường trực HĐND Thành phố chỉ đạo các Ban của HĐND Thành phố, Thường trực HĐND các quận, huyện, thị xã tăng cường giám sát chuyên đề về công tác quản lý các dự án đầu tư công.

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố chỉ đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các quận, huyện, thị xã tăng cường công tác giám sát cộng đồng đối với các dự án đầu tư công trên địa bàn.

Nguyên Phương