Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong việc chấp hành pháp luật về ngân sách nhà nước

26/12/2018

(Chinhphu.vn) - UBND TP. Hà Nội đã ban hành Chỉ thị số 15/CT-UBND về chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong việc chấp hành pháp luật về ngân sách nhà nước.

 

Theo Chỉ thị, Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu UBND TP phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan Trung ương tiếp tục rà soát, xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật về thu, chi ngân sách nhà nước, quản lý, sử dụng nợ công, tài sản công theo chương trình xây dựng pháp luật của Quốc hội, Chính phủ, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng chống tham nhũng.

Cục Thuế, Cục Hải quan Thành phố chủ trì, cùng các sở, ngành đơn vị Thành phố và UBND các quận, huyện, thị xã tổ chức thực hiện tốt các luật thuế và nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước, đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời các khoản thu vào ngân sách nhà nước theo quy định; khẩn trương xử lý hoặc tham mưu cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định các khoản tạm thu, tạm giữ, các khoản thuế đã kê khai nhưng chậm nộp và các khoản thuế ẩn lậu được các cơ quan thanh tra, kiểm toán phát hiện, kiến nghị thu vào ngân sách nhà nước.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thuế, kiểm tra sau thông quan, nâng tỷ lệ doanh nghiệp được thanh tra, kiểm tra thuế theo quy định; phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp kê khai không đúng, gian lận thuế, trốn thuế, chuyển giá; đẩy mạnh công tác phòng, chống gian lận thương mại, chống thất thu và kiểm soát chặt chẽ nguồn thu ngân sách nhà nước, nhất là các khoản thu theo hình thức khoán; kiểm soát chặt chẽ giá tính thuế hải quan.

Tập trung xử lý, thu hồi nợ đọng thuế, giao chỉ tiêu thu nợ cụ thể và đôn đốc, kiểm tra tình hình thực hiện cho từng Chi cục Thuế, Chi cục Hải quan trên địa bàn các quận, huyện, thị xã, hạn chế phát sinh nợ thuế mới; kiểm soát chặt chẽ hoàn thuế, miễn giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đảm bảo đúng đối tượng, đúng pháp luật; đẩy mạnh công tác thanh tra hoạt động và việc chấp hành pháp luật cơ quan thuế, hải quan.

Các sở, ban, ngành đơn vị thuộc Thành phố và UBND các quận, huyện, thị xã phối hợp chặt chẽ với cơ quan thuế, hải quan tăng cường quản lý thu, chống thất thu, buôn lậu, gian lận thương mại, trốn thuế, xử lý nợ đọng thuế; các khoản phải thu theo kiến nghị của cơ quan kiểm toán, kết luận của cơ quan thanh tra và cơ quan bảo vệ pháp luật; đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời các khoản thu phát sinh theo quy định của pháp luật.

Các sở, ban, ngành, đơn vị thuộc Thành phố và UBND các quận, huyện, thị xã lập và quyết định dự toán chi ngân sách nhà nước hàng năm theo thẩm quyền phải bám sát mục tiêu, định hướng, yêu cầu theo dự toán đã được UBND TP phê duyệt, của kế hoạch đầu tư công trung hạn, trên cơ sở các chính sách, chế độ, định mức chi ngân sách nhà nước và nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt đối với năm dự toán; bố trí chi ngân sách nhà nước nói chung và chi cho các chương trình, dự án đầu tư sử dụng vốn ngân sách nhà nước nói riêng phải đúng thẩm quyền, xác định rõ nguồn vốn và trong phạm vi khả năng nguồn lực, đảm bảo chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả.

Thực hiện phân bổ, giao dự toán chi ngân sách nhà nước đúng thời hạn, nội dung, đối tượng, lĩnh vực theo quy định; đảm bảo kinh phí thực hiện các nhiệm vụ/dự án quan trọng, cấp bách và chủ động bố trí kinh phí để hoàn trả kinh phí đã ứng trước, xử lý nợ đọng theo quy định.

Điều hành, quản lý chi trong phạm vụ dự toán được giao, đúng tiêu chuẩn, định mức, chế độ quy định; triệt để tiết kiệm, nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách. Kiểm soát chặt chẽ, đúng quy định, hạn chế việc ứng trước dự toán ngân sách nhà nước, giảm số chi chuyển nguồn sang năm sau. Tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong quản lý, sử dụng vốn đầu tư công; khắc phục triệt để, không để xảy ra tình trạng nợ đọng khối lượng xây dựng cơ bản.

Nghiêm cấm thực hiện các khoản chi ngoài dự toán, các khoản chi trái quy định của pháp luật, sử dụng ngân sách để cho vay, tạm ứng đối với những việc, nội dung sai chế độ quy định.

Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị của Thành phố và UBND các quận, huyện, thị xã tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và thực hiện, công khai, minh bạch việc sử dụng ngân sách nhà nước, đảm bảo chi ngân sách nhà nước theo dự toán, đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi và quy định pháp luật. Kịp thời tham mưu UBND TP có biện pháp xử lý nghiêm về tài chính theo quy định đối với các sai phạm về quản lý ngân sách và tài sản của nhà nước đã được cơ quan kiểm toán, thanh tra phát hiện, kiến nghị.

Nguyên Phương