Tập trung đầu tư cơ sở hạ tầng kinh tế-xã hội nông thôn

23/07/2019

(Chinhphu.vn) – Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội từ năm 2011 đến hết tháng 6/2019, tổng số vốn đầu tư cho nông nghiệp, nông dân và nông thôn là 76.451,3 tỷ đồng, giai đoạn 2016-2020 tăng bình quân hơn 10%/năm so với giai đoạn 2011-2015.

Cũng theo Sở Kế hoạch và Đầu tư, Hà Nội đã bố trí kế hoạch nguồn vốn ngân sách hỗ trợ 18 huyện, thị xã thực hiện chương trình NTM 25.958 tỷ đồng (chủ yếu cho công tác quy hoạch, đề án NTM, hỗ trợ xây dựng giao thông, thủy lợi nội đồng sau dồn điền đổi thửa và các hạng mục hạ tầng thiết yếu phục vụ phát triển sản xuất và các xã dự kiến hoàn thành trước 2020).

Sau 10 năm triển khai thực hiện Chương trình số 02-CTr/TU của Thành ủy, nhờ có sự quan tâm đầu tư, hỗ trợ từ ngân sách, sản xuất nông nghiệp, hạ tầng nông thôn và đời sống nhân dân ngoại thành đã có những bước phát triển khả quan. Giá trị gia tăng ngành nông nghiệp tăng bình quân 2,5%/năm; tổng giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản năm 2018 tăng 3,6%. Cơ cấu về giá trị sản xuất năm 2018 tiếp tục chuyển dịch tích cực.

Cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội khu vực nông thôn không ngừng được nâng cấp, hoàn thiện, đạt và vượt mục tiêu đề ra. Cụ thể, tiêu chí giao thông có 378 xã đạt và cơ bản đạt, tăng 5 xã so với cuối năm 2018, còn 8 xã chưa đạt; tiêu chí thủy lợi duy trì 384 xã đạt và cơ bản đạt so với cuối năm 2018, còn 2 xã chưa đạt; tiêu chí điện, duy trì 386 xã đạt và cơ bản đạt so với cuối năm 2018; tiêu chí trường học có 342 xã đạt và cơ bản đạt, tăng 6 xã so với so với cuối năm 2018, còn 44 xã chưa đạt; tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa có 373 xã đạt và cơ bản đạt, tăng 2 xã so với cuối năm 2018, còn 13 xã chưa đạt.

Về xây dựng cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn, hiện khu vực nông thôn trên địa bàn Thành phố, đã có nhiều siêu thị mini, cửa hàng tiện lợi và các cửa hàng kinh doanh tổng hợp. Đến nay, có 356 xã đạt và cơ bản đạt so với cuối năm 2018, tăng 2 xã so với cuối năm 2018, còn 32 xã chưa đạt; tiêu chí thông tin và truyền thông, trên địa bàn thành phố tiếp tục duy trì 386 xã đạt và cơ bản đạt so với cuối năm 2018; tiêu chí nhà ở dân cư: Tiếp tục duy trì 386 xã đạt và cơ bản đạt so với cuối năm 2018.

Đời sống nông dân không ngừng được cải thiện và nâng cao, thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn đã tăng từ 33 triệu đồng năm 2015 lên 46,5 triệu đồng năm 2018 (đạt mục tiêu chương trình đề ra); dự kiến hết năm 2019 sẽ trên 49 triệu đồng/người/năm. Tỷ lệ hộ nghèo khu vực nông thôn giảm từ 3,65% năm 2016, giảm xuống còn 1,81% cuối năm 2018.

Trong xây dựng NTM, đã tập trung bố trí nguồn lực cho các xã xây dựng NTM theo tiến độ và khả năng thực hiện của các địa phương. Đến hết tháng 4/2019 toàn thành phố đã có 4/18 huyện, thị xã đạt chuẩn NTM (Đan Phượng, Đông Anh, Thanh Trì, Hoài Đức), có 325/386 xã đạt chuẩn NTM (đạt 84,2%), bằng gần 1/10 số xã NTM toàn quốc, về đích trước 2 năm so với mục tiêu đề ra; trong 63 xã còn lại, có 55 xã đạt và cơ bản đạt từ 15-18 tiêu chí, 8 xã đạt và cơ bản đạt từ 11-14 tiêu chí. Dự kiến, đến hết năm 2019, có thêm 30 xã hoàn thành xây dựng NTM, nâng tổng số xã đạt chuẩn NTM lên 353 xã, hoàn thành vượt mức chỉ tiêu có trên 80% số xã đạt chuẩn NTM.

Minh Anh