Thông qua chủ trương đầu tư một số dự án trọng điểm trung hạn

05/12/2018

(Chinhphu.vn) – Chiều 5/12, với 98/98 đại biểu tham gia biểu quyết nhất trí, Nghị quyết về chủ trương đầu tư một số dự án thuộc Kế hoạch đầu tư công trung hạn, giai đoạn 2016-2020 của TP. Hà Nội đã được thông qua tại Kỳ họp thứ 7, HĐND Thành phố khoá 15.

Báo cáo Tờ trình tại Kỳ họp, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Mạnh Quyền cho biết, xét đề nghị của UBND Thành phố và Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế ngân sách, HĐND TP. Hà Nội, Dự thảo nghị quyết đã đưa ra danh mục đề xuất phê duyệt chủ trương đầu tư 31 dự án thuộc Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 của TP. Hà Nội, với tổng mức đầu tư dự kiến là hơn 12.270 tỷ đồng.

Cụ thể có 22 dự án dự án nhóm B và dự án trọng điểm nhóm C do Thành phố quản lý, có sử dụng vốn ngân sách Thành phố, tổng mức đầu tư dự kiến là hơn 8.030 tỷ đồng. 9 dự án nhóm B và dự án trọng điểm nhóm C do Thành phố quản lý, sử dụng 100% ngân sách cấp huyện, tổng mức đầu tư dự kiến hơn 4.245 tỷ đồng.

Nội dung Nghị quyết cũng giao UBND TP. Hà Nội, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, thực hiện lập, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường, đăng ký Kế hoạch bảo vệ môi trường theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2014 và Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường.

Lập hồ sơ xin ý kiến thỏa thuận bằng văn bản của các bộ, ngành và cơ quan liên quan về quy hoạch, nhiệm vụ và các chỉ tiêu thiết kế, phương án kỹ thuật và quy mô dự án theo quy định trước khi trình cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư dự án.

UBND TP. Hà Nội chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát, chuẩn xác quy mô, nội dung đầu tư, có giải pháp đấu nối thích hợp, khớp nối đồng bộ, lựa chọn phương tiện, giải pháp kĩ thuật phù họp, bảo đảm tránh trùng lặp, tiết kiệm, hiệu quả; xác định nguồn gốc đất đai, xây dựng phương án, kinh phí GPMB bảo đảm đúng chế độ, chính sách hiện hành; hoàn thành Báo cáo nghiên cứu khả thi, trình cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư các dự án theo đúng quy định của Luật Đầu tư công và pháp luật liên quan.

Đối với dự án nhóm B và dự án trọng điểm nhóm C do Thành phố quản lý, sử dụng 100% ngân sách cấp huyện, UBND Thành phố căn cứ Nghị quyết của HĐND Thành phố, trình HĐND cấp huyện phê duyệt chủ trương đầu tư dự án theo quy định. Chỉ đạo các sở, ngành liên quan căn cứ theo chức năng nhiệm vụ được giao, kiểm tra, hướng dẫn, phối hợp cùng Chủ đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện dự án; giải quyết các thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi giúp Chủ đầu tư hoàn thành dự án đảm bảo đúng mục tiêu, tiến độ, chất lượng công trình.

Chấp thuận nguồn vốn và khả năng cân đối vốn 2 dự án hỗ trợ ngành dọc, hỗ trợ có mục tiêu cho ngân sách các quận, huyện, thị xã thuộc Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 của TP. Hà Nội, tổng mức đầu tư dự kiến 30,352 tỷ đồng.

Đặc biệt, trong danh mục nêu tại Dự thảo Nghị quyết có 2 dự án Cống hoá mương Đồng Bông và mương Nguyễn Cơ Thạch (Nam Từ Liêm), thuộc Dự án thoát nước Hà Nội giai đoạn 2, chưa được thủ tướng Chính phủ chấp thuận điều chỉnh từ mương hở sang mương kín.

Hai dự án này nằm trong phạm vi đầu tư hạ tầng phục vụ giải đua xe công thức 1 mà TP đã đăng cai tổ chức vào tháng 4/2020. Do tiến độ gấp gáp, UBND Thành phố đề xuất HĐND thông qua để sớm triển khai, nhằm kịp phục vụ tổ chức giải đấu.

Đối với các dự án Cống hoá 2 tuyến mương Đồng Bông, Nguyễn Cơ Thạch (Nam Từ Liêm), Đại biểu Nguyễn Văn Nam (Hai Bà Trưng) đề xuất HĐND vẫn thông qua chủ trương đầu tư 2 dự án mương cống hoá để kịp tiến độ chung xây dựng đường đua F1; đồng thời giao UBND Thành phố báo cáo, xin ý kiến Thủ tướng.

Gia Huy – Thùy Linh