Triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông nề nếp, hiệu quả

24/06/2019

( Chinhphu.vn) - Trong 6 tháng đầu năm 2019, thành phố Hà Nội đã ban hành 8 quyết định công bố, trong đó, có 298 TTHC bị bãi bỏ, hết hiệu lực thi hành, 1 TTHC sửa đổi; công bố danh mục 183 TTHC theo quy định của Nghị định số 92/2017/NĐ-CP, ngày 7/8/2017 của Chính phủ.

Tính đến nay, tổng số TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố Hà Nội là 1.811 TTHC. Trong đó, Sở, cơ quan ngang Sở là 1.496 TTHC, UBND cấp huyện 226 TTHC, UBND cấp xã 89 TTHC…

Để bảo đảm công tác kiểm soát TTHC được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, đúng quy định, UBND thành phố Hà Nội đã triển khai kiểm tra hoạt động kiểm soát TTHC năm 2019; tiếp tục thực hiện tốt công tác chuẩn hóa TTHC, kiểm soát việc công bố TTHC.

Để tổ chức thực hiện tốt việc cung ứng dịch vụ công, thành phố Hà Nội đã mở rộng và ban hành quy định về việc áp dụng cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong cung ứng dịch vụ công tại một số đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp, hợp tác xã thuộc thành phố. Như vậy, Hà Nội là địa phương đầu tiên trong cả nước quy định thống nhất việc triển khai áp dụng cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong cung ứng dịch vụ sự nghiệp công, dịch vụ công ích.

Trong 6 tháng đầu năm 2019, Hà Nội cũng tổ chức xây dựng các đề án, quy trình liên thông TTHC nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong quá trình thực hiện TTHC, tiết giảm thời gian, chi phí tuân thủ, góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Nhiều nhóm TTHC được đề xuất thực hiện liên thông như liên thông TTHC đăng ký khai tử - xóa đăng ký thường trú - hưởng chế độ tử tuất, hỗ trợ mai táng phí - hưởng mai táng phí theo quy định; thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc - điều chỉnh những thay đổi trong sổ hộ khẩu thường trú tại thành phố Hà Nội; liên thông TTHC cấp lý lịch tư pháp - cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài...

Việc triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC đối với cá nhân, tổ chức tiếp tục được thực hiện thường xuyên, nề nếp, hiệu quả. Các cơ quan, đơn vị thực hiện niêm yết công khai TTHC theo quy định, hệ thống tiếp nhận các phản ánh, kiến nghị của người dân, tổ chức về quy định hành chính, TTHC được duy trì. Thành phố cũng đã ban hành hệ thống các văn bản triển khai thực hiện Nghị định số 61/2008/NĐ-CP của Chính phủ, Thông tư số 01/2018/TT-VPCP của Văn phòng Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

Minh Anh