Ưu tiên bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng

20/02/2019

(Chinhphu.vn) -  UBND TP. Hà Nội vừa yêu cầu các sở, ban, ngành Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP. Hà Nội, UBND quận, huyện, thị xã thực hiện Chỉ thị của Ban Bí thư về công tác bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng.

UBND Thành phố giao trong tháng 02/2019, Sở Công Thương chủ trì, phối hợp các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Tư pháp, Ngoại vụ, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Nội vụ, Y tế, Thông tin và Truyền thông, Văn hóa và Thể thao, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Khoa học và Công nghệ, Cục Quản lý thị trường, Cục Thuế, Cục Hải quan, Tòa án nhân dân, Công an Thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã và đơn vị liên quan, xin ý kiến góp ý của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP. Hà Nội để tham mưu, đề xuất, báo cáo UBND Thành phố tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao theo Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 22/01/2019 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý của Nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng.

Theo Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 22/01/2019 của Ban Bí thư, để phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế, yếu kém, nâng cao hiệu quả trong công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, xác định Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, lâu dài, là trách nhiệm của cấp uỷ đảng, chính quyền, của cán bộ, đảng viên và các tổ chức trong hệ thống chính trị và toàn xã hội.

Chỉ thị của Ban Bí thư cũng yêu cầu cần khắc phục triệt để tình trạng thiếu trách nhiệm, vô cảm, thiếu quyết liệt của từng ngành, địa phương, đơn vị được phân công phụ trách; có cơ chế phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa các cơ quan, tổ chức và địa phương, trong đó, có sự phân công nhiệm vụ rõ ràng, cụ thể đối với từng cấp, từng ngành trong công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Xây dựng tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng; coi đây là một trong những nội dung đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ hằng năm của cá nhân và tổ chức, người đứng đầu các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan quản lý nhà nước.

Đồng thời hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, tổ chức bộ máy chuyên trách, nâng cao năng lực thực thi pháp luật, bảo đảm hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng đã ra đời nhiều năm nay và được tuyên truyền rộng rãi, cùng với đó là các địa phương triển khai, tổ chức chương trình về "Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam". Thế nhưng, trên thực tế người tiêu dùng vẫn bị xâm phạm nghiêm trọng về quyền lợi. 

Chỉ thị của Ban Bí thư nêu rõ, nếu tình trạng này, không sớm được khắc phục, không chỉ ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của nhân dân, mà còn suy giảm năng lực cạnh tranh quốc gia, chất lượng, hiệu quả của nền kinh tế và để lại hậu quả nặng nề cho xã hội, đến niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

Nguyên nhân của những hạn chế, yếu kém trên có yếu tố khách quan, nhưng chủ yếu là nguyên nhân chủ quan. Cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp và cán bộ, đảng viên chưa nhận thức đầy đủ và lãnh đạo, chỉ đạo chưa sâu sát, quyết liệt. Năng lực thực thi pháp luật, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước còn nhiều hạn chế, bất cập, chưa có giải pháp căn cơ, hữu hiệu để ngăn chặn vi phạm và hỗ trợ người tiêu dùng nâng cao khả năng tự bảo vệ. Công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật chưa đạt yêu cầu, hiệu quả kém. Thanh tra, kiểm tra, hỗ trợ, giải quyết yêu cầu, khiếu nại của người tiêu dùng, xử lý vi phạm pháp luật còn nhiều hạn chế. Chưa huy động hiệu quả các nguồn lực và các tổ chức xã hội tham gia bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Chưa chủ động, tích cực hội nhập, vận dụng kinh nghiệm quốc tế trong lĩnh vực bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng.

Minh Anh