Xây dựng kế hoạch giảm tối đa các cuộc họp

10/01/2019

(Chinhphu.vn)-Thời gian tới, TP Hà Nội sẽ ban hành văn bản chỉ đạo tới các các cấp ủy, các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch giảm tối đa các cuộc họp, giảm thời gian họp đảm bảo ngắn gọn mà vẫn đầy đủ, hiệu quả.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải chủ trì hội nghị-Ảnh: Diệp An

Chiều 10/1, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đã chủ trì cuộc hội nghị lần thứ 13, tổng kết hoạt động năm 2018, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 của Ban chỉ đạo Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế TP Hà Nội.

Theo báo cáo của Ban chỉ đạo, năm 2018, Thành phố  đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, có hiệu quả việc tổ chức thực hiện các chỉ đạo của Trung ương tại Nghị quyết số 39-NQ/TW, Nghị quyết số 18-NQ/TW về “một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, Nghị quyết số 19-NQ/TW về “tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”.

Hội nghị đã đánh giá toàn diện kết quả nhiệm vụ rà soát, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế ở khối các cơ quan Đảng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội Thành phố, khối các cơ quan Nhà nước; việc hoàn thiện quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập theo ngành, lĩnh vực; công tác xã hội hóa các đơn vị sự nghiệp công lập. Các ý kiến cũng thảo luận về việc nghiên cứu, triển khai một số chương trình, đề án mới như Đề án thí điểm mô hình chính quyền đô thị, Đề án đánh giá cán bộ, công viên chức, lao động hợp đồng theo tháng, Đề án về thực trạng, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và thôn, tổ dân phố, Quy định về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử, việc tổ chức thi tuyển công chức, viên chức khối các cơ quan Đảng, đoàn thể, các cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp và công chức cấp xã.

Theo Ban chỉ đạo, việc cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước đã thực sự tạo hiệu ứng mạnh mẽ, toàn diện trên cả hệ thống chính trị. Bộ máy hành chính tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả hơn, việc sáp nhập các cơ quan chuyên môn ở địa phương để thực hiện chủ trương quản lý đa ngành, đa lĩnh vực bước đầu đã đi vào ổn định.

Các cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, sở Thành phố; các quận, huyện, thị xã sau sắp xếp tổ chức bộ máy, đã tập trung triển khai thực hiện: xây dựng, hoàn thiện các quy chế làm việc; quy trình giải quyết thủ tục hành chính; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin; nâng cao dịch vụ công trực tuyến. Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát được cấp ủy, chính quyền quan tâm, tổ chức thường xuyên, có chiều sâu, tập trung vào những vấn đề bức xúc của công dân, tổ chức và doanh nghiệp; chú trọng xử lý các vấn đề sau kiểm tra, tăng cường kiểm tra đột xuất không báo trước.

Tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đề nghị các cơ quan, đơn vị cần bám sát Kế hoạch công tác năm 2019 của Ban Chỉ đạo, tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về việc tổ chức, sắp xếp, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Thường xuyên nắm bắt, làm tốt công tác tư tưởng trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đặc biệt là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý để từ đó lan tỏa tới từng cơ quan, đơn vị và toàn hệ thống chính trị.

Trong việc tiếp tục công tác kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy, Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu trước mắt, tập trung sắp xếp, kiện toàn các ban Đảng, Văn phòng Thành ủy; sắp xếp hệ thống tổ chức bộ máy MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội; sắp xếp các đơn vị thuộc UBND Thành phố; tổ chức lại Đảng bộ Khối Doanh nghiệp; sắp xếp tổ chức đảng trong đơn vị cấp 2 trực thuộc các sở, ngành Thành phố. Bên cạnh đó, tập trung các giải pháp chuyển đơn vị sự nghiệp công lập sang tự chủ tài chính; xây dựng cơ chế, định mức khoán chi thường xuyên phù hợp với điều kiện, tình hình của Thành phố.

Bí thư Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, trong đó tập trung cải cách đơn giản đến mức tối đa các thủ tục hành chính liên quan đến người dân và doanh nghiệp, coi trọng cải cách thủ tục trong nội bộ cơ quan hành chính Thành phố và cải cách công tác quản lý điều hành theo tinh thần “một việc-một đầu mối xuyên suốt”.

Đối với công tác kiểm tra, giám sát, Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu kiểm tra việc chấp hành công vụ, kỷ luật, kỷ cương hành chính của cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những thiếu sót, sai phạm; nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Diệp An