Hà Nội tập trung tái cơ cấu ngành công nghiệp, thúc đẩy xuất khẩu

27/10/2018 10:27 AM

(Chinhphu.vn) – Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm thành phố Hà Nội giao Sở Công thương tập trung triển khai trong thời gian tới nhằm thực hiện Chỉ thị số 25/CT-TTg, ngày 31/8/2018, của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp phát triển sản xuất, thúc đẩy xuất khẩu.

UBND Thành phố giao Sở Công Thương tiếp tục tái cơ cấu ngành công nghiệp; phát triển công nghiệp có lợi thế cạnh tranh, công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp phục vụ phát triển nông nghiệp và kinh tế nông thôn...; tiếp tục phát triển sản xuất công nghiệp theo chiều sâu để từng bước tạo ra những sản phẩm có thương hiệu quốc gia và có sức cạnh tranh trên thị trường khu vực và thế giới, tham gia sâu hơn trong chuỗi giá trị toàn cầu.

Bên cạnh đó, Thành phố cũng giao Sở Công Thương thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp để tăng khả năng cạnh tranh, đề xuất hàng rào kỹ thuật đối với sản phẩm nhập khẩu để hỗ trợ sản phẩm trong nước, tăng tỷ lệ nội địa hóa... Triển khai thực hiện các hoạt động quản lý nhà nước để thúc đẩy phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, làng nghề theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh.

Thực hiện đồng bộ các giải pháp mở rộng thị trường, phát triển, khai thác cả thị trường truyền thống và thị trường tiềm năng cho các sản phẩm có sức cạnh tranh cao, có giá trị gia tăng cao hoặc các nhóm sản phẩm có tỷ trọng kim ngạch xuất khẩu lớn. Cung cấp thông tin về các thị trường xuất khẩu, các ngành hàng xuất khẩu, những Hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam tham gia để hỗ trợ doanh nghiệp. 

Hỗ trợ, tập huấn cho các doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh đáp ứng điều kiện hội nhập quốc tế; triển khai các khóa đào tạo, các lớp tập huấn phổ biến kiến thức cho các doanh nghiệp, cán bộ các đơn vị về những nội dung: Hội nhập quốc tế, chính sách, pháp luật thương mại của Việt Nam, các nước trên thế giới để tận dụng các ưu đãi trong cam kết quốc tế và có biện pháp tích cực, chủ động phòng tránh các hàng rào trong thương mại; kiến thức về thị trường; kỹ năng về công nghệ mới và kỹ năng quản lý về CNTT.

Thực hiện Chỉ thị số 25/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, UBND thành phố Hà Nội cũng chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, thị xã tiếp tục triển khai, thực hiện các quy hoạch, đề án, kế hoạch, văn bản của thành phố về phát triển công nghiệp, nông nghiệp và xuất khẩu.

Ứng dụng mạnh mẽ CNTT trong cải cách TTHC, tăng cường cung cấp dịch vụ công trực tuyến. Tổ chức thực hiện có hiệu quả các cơ chế, chính sách hỗ trợ của trung ương, thành phố. Rà soát, sửa đổi, bổ sung, cơ chế chính sách, các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến phát triển công nghiệp, nông nghiệp và xuất khẩu. Đề xuất ban hành các cơ chế chính sách mới phù hợp với thực tiễn và đáp ứng yêu cầu thực hiện các mục tiêu về phát triển công nghiệp, nông nghiệp và xuất khẩu.

 Minh Anh

Top