Ban hành hệ số điều chỉnh giá đất một số trường hợp

21/03/2019

(Chinhphu.vn) - UBND TP Hà Nội ban hành Quyết định số 05/2019/QĐ-UBND về việc ban hành hệ số điều chỉnh giá đất năm 2019 làm căn cứ xác định giá đất cho một số trường hợp sử dụng đất được pháp luật quy định trên địa bàn thành phố Hà Nội. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 28/3/2019.

Theo đó, Ban hành hệ số điều chỉnh giá đất áp dụng từ ngày 01/01/2019 đến hết ngày 31/12/2019 khi xác định giá cho thuê đất, giá thu tiền sử dụng đất đối với một số trường hợp sử dụng đất được pháp luật quy định trên địa bàn Thành phố như sau:

Thứ nhất: Hệ số điều chỉnh giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp, đất thương mại dịch vụ làm căn cứ xác định đơn giá thuê đất, thuê đất có mặt nước, thuê đất để xây dựng công trình ngầm của các trường hợp được áp dụng hệ số theo quy định của pháp luật; xác định giá khởi điểm trong trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất để cho thuê theo hình thức thuê đất trả tiền thuê hàng năm theo quy định tai Khoản 1, Điều 3 Nghị đinh số 123/2017/NĐ-CP ngày 14/11/2017 sửa đổi bổ sung Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước như sau:

Các quận: Hoàn Kiếm, Ba Đình, Hai Bà Trưng, Đống Đa: Đất sản xuất kinh doanh phi NN: 1,30; Đất thương mại dịch vụ: 1,60;

Các quận: Tây Hồ, Cầu Giấy, Thanh Xuân: Đất sản xuất kinh doanh phi NN: 1,15; Đất thương mại dịch vụ: 1,40;

Các quận còn lại: Đất sản xuất kinh doanh phi NN: 1,05; Đất thương mại dịch vụ: 1,20.

Các xã khu vực giáp ranh, thị trấn thuộc các huyện, các phường thuộc thị xã Sơn Tây: Đất sản xuất kinh doanh phi NN: 1,00; Đất thương mại dịch vụ: 1,05;

Các xã còn lại: Đất sản xuất kinh doanh phi NN: 1,00; Đất thương mại dịch vụ: 1,00.

Trường hợp cho thuê đất nông nghiệp, đất lâm nghiệp, đất có mặt nước nuôi trồng thủy sản để sản xuất nông nghiệp, giá đất làm căn cứ xác định giá cho thuê đất áp dụng hệ số K = 1,0 cho toàn địa bàn Thành phố.

Thứ hai: Hệ số điều chỉnh giá đất làm cơ sở thu tiền sử dụng đất đối với diện tích vượt hạn mức sử dụng đất ở trong trường hợp cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở đối với đất đang sử dụng nay được công nhận quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đối với đất đang sử dụng không phải đất ở sang đất ở của hộ gia đình, cá nhân theo quy định tại Khoản 3, Điều 3 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất như sau:

Đối với các quận Hoàn Kiếm, Ba Đình, Hai Bà Trưng, Đống Đa: Hệ số K = 1,60;

Đối với các quận Tây Hồ, Cầu Giấy, Thanh Xuân: Hệ số K = 1,35;

Đối với các quận còn lại: Hệ số K = 1,25;

Đối với các xã giáp ranh nội thành, thị trấn của các huyện; các phường thuộc thị xã Sơn Tây: Hệ số K = 1,10;

Đối với các xã còn lại thuộc các huyện, thị xã Sơn Tây: Hệ số K = 1,05.

Thứ ba: Hệ số điều chỉnh giá đất nông nghiệp (trong đó bao gồm cả đất vườn, ao liền kề đất ở) làm cơ sở xác định chênh lệch giữa giá thu tiền sử dụng đất theo mục đích mới và giá thu tiền sử dụng đất nông nghiệp: K = 1,0.

UBND TP giao Sở Tài chính theo dõi, kiểm tra, tổng hợp việc thực hiện Quyết định này, kịp thời báo cáo, đề xuất UBND Thành phố chỉ đạo, giải quyết khó khăn, vướng mắc; Chủ trì cùng các Sở, ngành và đơn vị có liên quan báo cáo, đề xuất phương án ban hành hệ số điều chỉnh giá đất năm 2020, báo cáo UBND Thành phố trước ngày 15/12/2019.

Vĩnh Hoàng