Bổ sung kế hoạch đầu tư vốn ngân sách năm 2019

04/11/2019

(Chinhphu.vn) - HĐND TP phê duyệt bổ sung kế hoạch đầu tư vốn ngân sách TP năm 2019 (đợt 3) với tổng kinh phí bổ sung tăng 24 tỷ đồng từ nguồn dự kiến kết dư ngân sách TP năm 2018 (nguồn kết dư ngân sách TP năm 2017 chưa sử dụng).

Cụ thể, điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn của 56 dự án XDCB tập trung cấp TP, trong đó: Điều chỉnh giảm vốn của 27 dự án với mức vốn giảm 1.459 tỷ đồng. Điều chỉnh, bổ sung tăng kế hoạch vốn của 20 dự án với tổng mức vốn tăng 939 tỷ đồng. Bổ sung danh mục và kế hoạch vốn năm 2019 của 9 dự án với tổng mức vốn tăng 352 tỷ đồng.

Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn hỗ trợ có mục tiêu cho các huyện, thị xã, gồm: Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn của 5 dự án hỗ trợ bổ sung có mục tiêu cho cấp huyện đầu tư trong định mức hỗ trợ tại Nghị quyết số 18/NQ- HĐND ngày 06/12/2016 với mức vốn tăng 37 tỷ đồng, trong đó: Điều chỉnh giảm vốn của 1 dự án với mức vốn giảm 10 tỷ đồng. Điều chỉnh, bổ sung tăng vốn kế hoạch của 2 dự án với tổng mức vốn tăng 27 tỷ đồng. Bổ sung danh mục và bố trí vốn của 2 dự án với tổng mức vốn tăng 20 tỷ đồng.

Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn của 7 dự án hỗ trợ bổ sung có mục tiêu cho cấp huyện đầu tư theo thông báo làm việc và chỉ đạo của TP trong năm 2018 đã được HĐND TP quyết nghị tại Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 04/12/2018 với mức vốn 155,5 tỷ đồng, trong đó: Điều chỉnh, bổ sung tăng vốn kế hoạch của 6 dự án với tổng mức vốn tăng 136,5 tỷ triệu đồng. Bổ sung danh mục và bố trí vốn của 1 dự án với tổng mức vốn tăng 19 tỷ đồng.

HĐND TP giao UBND TP tổng hợp các dự án được chấp thuận bổ sung danh mục kế hoạch vốn năm 2019 nhưng chưa có trong kế hoạch đầu tư công trung hạn vào phương án cập nhật, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 cấp TP, trình HĐND TP phê duyệt tại kỳ họp cuối năm 2019 của HĐND TP.

Huy Thành