Cần chuẩn bị tốt nhân sự cho HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

03/12/2019

(Chinhphu.vn) - Năm 2020 là năm diễn ra Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Hà Nội cần tập trung chỉ đạo cao nhất cho công tác chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội, trong đó công tác nhân sự cho HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu phát biểu tại kỳ họp - Ảnh: Gia Linh

Phát biểu tại kỳ họp 11 HĐND TP. Hà Nội khóa XV, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu hoan nghênh sự đóng góp trách nhiệm, trí tuệ và tích cực Đoàn đại biểu Quốc hội Hà Nội trong thành công của kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV với nhiều ý kiến xây dựng, cụ thể, sắc sảo tại các phiên thảo luận, chất vấn tại nghị trường và các phiên họp tổ ....

Trong kỳ họp này, Quốc hội cũng dành thời gian thỏa đáng để thảo luận thông Nghị quyết thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội nhằm thực hiện chủ trương của Đảng và quy định của Hiến pháp về hoàn thiện mô hình tổ chức cấp chính quyền địa phương, bảo đảm phù hợp với đặc điểm nông thôn, đô thị, hải đảo theo hướng phân định rõ hơn tổ chức bộ máy chính quyền, chủ động thí điểm ở những nơi có đủ điều kiện. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2021 và việc thực hiện thí điểm bắt đầu từ ngày 01/7/2021. Đây là một trong những căn cứ pháp lý rất quan trọng để Thủ đô có điều kiện phát triển nhanh, bền vững.

Theo Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, trong thành tích chung của Hà Nội có sự đóng góp quan trọng của HĐND và từng đại biểu HĐND các cấp của Hà Nội. Mặc dù khối lượng công việc ngày càng nhiều, song HĐND đã không ngừng nỗ lực, phát huy trí tuệ của đại biểu, tổ chức các hoạt động theo hướng đổi mới về phương thức, nâng cao về chất lượng, thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ theo luật định. Đổi mới và nâng cao chất lượng trong tổ chức các kỳ họp Hội đồng nhân dân, kịp thời ban hành các nghị quyết về các nội dung thuộc thẩm quyền, đảm bảo đáp ứng yêu cầu của thực tế chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế xã hội của Thủ đô; hoạt động giám sát được thực hiện thiết thực, hiệu quả.

Để tiếp tục triển khai kịp thời, có hiệu quả các giải pháp để ổn định kinh tế vĩ mô, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị Hà Nội phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành Trung ương, các địa phương để thực hiện tốt các cơ chế, chính sách đặc thù cho việc phát triển của Hà Nội theo Luật Thủ đô.

Tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác cải cách hành chính, cải cách tư pháp theo đúng tinh thần của Hiến pháp, Nghị quyết trung ương 6 về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Tập trung nâng cao chất lượng nguồn nhân lực gắn với đổi mới, sáng tạo và phát triển, ứng dụng khoa học, công nghệ hiện đại; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra và quyết liệt phòng, chống tham nhũng, lãng phí; xử lý nghiêm các vi phạm pháp luật nhất là trong thực thi công vụ;

Đặc biệt là quan tâm về tổ chức bộ máy phường, thị trấn, có chế độ chính sách hợp lý với đại biểu Hội đồng nhân dân khi thực hiện Đề án thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại Hà Nội.

Bên cạnh đó, huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực, đẩy mạnh xã hội hóa, xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng và phát triển đô thị; đẩy nhanh tiến độ các dự án, công trình giao thông quan trọng, cấp bách, có tính kết nối và lan tỏa vùng, miền; chú trọng bảo tồn, phát triển văn hóa, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội và nâng cao chất lượng đời sống Nhân dân; củng cố tiềm lực quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị, xã hội; nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế; đẩy mạnh công tác thông tin, báo chí, truyền thông; phát triển hiệu quả, lành mạnh hệ thống báo chí.

Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị Hà Nội tiếp tục đổi mới, chủ động, sáng tạo hơn nữa trong hoạt động của HĐND các cấp để nâng cao chất lượng tổ chức kỳ họp, giám sát, giải trình và quyết định các vấn đề quan trọng; tăng cường công tác tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, đôn đốc việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; tập trung nâng cao chất lượng và hiệu quả trong hoạt động thẩm tra, giám sát; phát huy vai trò, trách nhiệm, trí tuệ và bản lĩnh chính trị của các đại biểu HĐND.

Gia Linh