Cần hoàn thành dứt điểm các nhiệm vụ còn tồn đọng

12/03/2019

(Chinhphu.vn) - UBND TP Hà Nội vừa có văn bản yêu cầu tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp khắc phục những hạn chế, khuyết điểm được chỉ ra sau Hội nghị kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII).

Theo đó, UBND Thành phố yêu cầu các giám đốc, thủ trưởng các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị có liên quan, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã tiếp tục tập trung chỉ đạo khắc phục dứt điểm các hạn chế, khuyết điểm được chỉ ra sau hội nghị kiểm điểm công tác năm 2016, 2017 (23 kế hoạch, 1 chỉ thị) và sau kiểm điểm công tác giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ Thành phố; xác định cụ thể các nội dung nhiệm vụ đã thực hiện xong, đang thực hiện, chưa thực hiện, những vấn đề cần đề xuất UBND TP chỉ đạo thực hiện; hoàn thành dứt điểm các nhiệm vụ còn tồn đọng, báo cáo UBND TP.

Trên cơ sở rà soát, đánh giá các hạn chế, khuyết điểm còn tồn tại từ năm 2016-2018, các khuyết điểm được chỉ ra sau kiểm điểm công tác giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ Thành phố và những tồn tại theo kết luận của các cơ quan thanh tra, kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước, kết luận của các đoàn giám sát của Ủy ban kiểm tra Trung ương, các đoàn giám sát của Quốc hội, Đoàn ĐBQH TP, HĐND TP... UBND TP đã phân tích, đánh giá thẳng thắn chỉ rõ 33 tồn tại, hạn chế trên từng lĩnh vực quản lý nhà nước.

Để khắc phục các hạn chế, khuyết điểm, tạo sự chuyến biến rõ rệt trên từng lĩnh vực công tác, UBND TP yêu cầu Giám đốc, thủ trưởng các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị có liên quan, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã: Chịu trách nhiệm cá nhân trước Thành ủy, UBND TP và trực tiếp chỉ đạo xây dựng kế hoạch thực hiện và tổ chức triển khai các nhóm giải pháp khắc phục các tồn tại, hạn chế; đồng thời, triển khai thực hiện có hiệu quả, đảm bảo tiến độ các nhiệm vụ UBND TP giao; ohân công cụ thể thủ trưởng cơ quan, trưởng các phòng, ban, đơn vị trực thuộc và cán bộ, công chức, viên chức trực tiếp theo dõi, thực hiện, chịu trách nhiệm các phần việc, nhiệm vụ được giao; hoàn thành việc ban hành kế hoạch khắc phục trong tháng 3/2019.

UBND các quận, huyện, thị xã xây dựng kế hoạch triển khai, tổ chức thực hiện Kế hoạch này trên địa bàn, báo cáo quận ủy, huyện ủy, thị ủy để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện; thường xuyên rà soát, phân tích, đánh giá cụ thể những tồn tại, hạn chế cần tập trung khắc phục dứt điểm; tăng cường kiểm tra các đơn vị, cá nhân có liên quan trong quá trình thực hiện giao; lấy kết quả việc triển khai thực hiện các biện pháp khắc phục các tồn tại, hạn chế là một tiêu chí về mức độ hoàn thành công việc phục vụ cho công tác đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hằng tháng, hằng năm.

Cơ quan, đơn vị được giao chủ trì có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các đơn vị thực hiện đảm bảo thời hạn và chủ trì tổng hợp, đề xuất biện pháp, nội dung cần thực hiện tiếp theo; định kỳ cập nhật, báo cáo UBND TP tiến độ, kết quả thực hiện theo quy định tại Quy chế theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Thành ủy, HĐND, UBND TP giao.

Giám đốc, thủ trưởng các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã chịu trách nhiệm trước Thành ủy, UBND TP trong việc triển khai thực hiện nghiêm túc các kết luận, kiến nghị của các cơ quan thanh tra, kiểm toán Nhà nước; thường xuyên rà soát, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, việc thực hiện kết luận, quyết định và kiến nghị về xử lý về thanh tra, kiểm toán; tập trung thực hiện dứt điểm các kết luận, kiến nghị chưa thực hiện xong, nhất là việc thu hồi nhà, đất, tài sản công, số kinh phí nợ đọng qua thanh tra, kiểm toán; việc xem xét, xử lý trách nhiệm các tập thể, cá nhân có sai phạm; nghiêm túc thực hiện chế độ thông tin báo cáo định kỳ hằng quý kết quả thực hiện để tổng hợp chung báo cáo UBND TP...

Huy Thành