Chưa thu hút nhiều nguồn vốn để phát triển KTXH vùng dân tộc

19/09/2020

(Chinhphu.vn) - Bên cạnh những kết quả đạt được trong phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi của Thủ đô Hà Nội giai đoạn 2016-2020, thì hiện nay nguồn vốn đầu tư của Thành phố bố trí cho Kế hoạch 138/KH-UBND còn rất hạn chế, mới chỉ đầu tư được 1.050 tỷ đồng/2.324 tỷ đồng, đạt khoảng 45% theo kế hoạch đề ra.

Trong đó, Thành phố chưa bố trí vốn cho một số lĩnh vực là: Văn hoá, nước sinh hoạt, hỗ trợ phát triển sản xuất… làm ảnh hưởng đến quá trình phát triển kinh tế-xã hội vùng dân tộc thiểu số, giai đoạn 2016-2020, trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Theo Trưởng ban Dân tộc TP Nguyễn Tất Vinh, việc đầu tư thực hiện các chương trình, dự án còn dàn trải, công tác triển khai thi công kéo dài nhất là các dự án về giao thông, kết cấu hạ tầng cơ sở chưa đồng bộ và nhanh xuống cấp, các thiết chế văn hoá chưa đáp ứng yêu cầu, chất lượng giáo dục còn hạn chế và chưa đồng đều, trình độ năng lực của đội ngũ cán bộ làm công tác dân tộc và cán bộ là người dân tộc thiểu số ở một số nơi còn thấp, tỷ lệ hộ nghèo giảm nhưng chưa bền vững…

Theo Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Tạ Văn Tường, hạn chế hiện nay trong phát triển kinh tế ở các xã miền núi đó là việc huy động nguồn lực của các doanh nghiệp, cộng đồng còn chưa thu hút; kiến thức về khoa học kỹ thuật của người dân các xã này còn hạn chế, phương thức sản xuất chủ yếu theo truyền thống, chưa có chuỗi giá trị nên hiệu quả không cao. Ngoài ra, chính sách đặc thù còn thiếu và doanh nghiệp khó tiếp cận nguồn tài nguyên đất đai để phát triển.

Phó Giám đốc Sở Tài chính Nguyễn Tiến Thiết cho biết, nguồn vốn chương trình, dự án cho phát triển kinh tế-xã hội vùng dân tộc miền núi chủ yếu được lồng ghép trong các chương trình, dự án lớn. Trong đó, chính sách cho vay vốn phát triển sản xuất đối với hộ dân tộc thiểu số thời gian qua đã có hiệu quả, phát huy tác dụng nâng cao đời sống cho người dân, tuy nhiên, việc quản lý nguồn vốn cũng cần có những giải pháp để chặt chẽ, hiệu quả hơn.

Về các vấn đề trên, thành viên Ban Văn hoá-Xã hội và Ban Kinh tế-Ngân sách đã đề nghị các sở, ngành đánh giá rõ những kết quả đạt được trong thực hiện chính sách đối với các xã miền núi. Trong đó, Trưởng ban Kinh tế-Ngân sách Hồ Vân Nga cho rằng, các sở, ngành còn chưa bám sát triển khai kế hoạch theo từng năm, mỗi năm chưa có đánh giá kết quả, rà soát những việc đã làm được trong năm để khắc phục kịp thời những hạn chế tồn tại, dẫn đến hiệu quả thực hiện chương trình, dự án còn chưa cao. Bên cạnh đó, do chưa rà soát kịp thời nên một số dự án trong lĩnh vực y tế, văn hoá,… chưa được đầu tư, làm ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của bà con. Trưởng ban Kinh tế-Ngân sách Hồ Vân Nga cũng cho rằng, các sở, ngành cần chú trọng việc hướng dẫn cho bà con cách thức, phương pháp để người dân phát triển kinh tế, trong đó tập trung nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho bà con.

Theo Phó Ban Kinh tế-Ngân sách Nguyễn Minh Tuân, các sở, ngành cần đánh giá kỹ các mục tiêu, nội dung của kế hoạch 138/KH-UBND, so sánh với thời điểm trước khi triển khai kế hoạch, nhận định rõ về những khó khăn tồn tại và đưa ra giải pháp trong thời gian tới. Phó ban Văn hoá-Xã hội Hoàng Thị Tú Anh cho rằng, thời điểm kết thúc giai đoạn 2016-2020 còn rất ít, vì vậy, các sở, ngành cần đánh giá kỹ kết quả để xác định có hoàn thành chỉ tiêu đặt ra hay không. Ngoài ra, qua rà soát cho thấy một số chính sách của Trung ương được triển khai về cơ sở còn chậm, hiệu quả chưa cao, vẫn còn một số trạm y tế chưa đạt theo chuẩn mới.

Trưởng ban Văn hoá-Xã hội Nguyễn Thanh Bình đánh giá, qua khảo sát thực tế và tổng hợp từ báo cáo của các sở, ngành cho thấy, nhiều chỉ tiêu cơ bản đã được thực hiện đối với các xã vùng đồng bào dân tộc miền núi, đáng chú ý là tỷ lệ hộ nghèo khu vực này giảm nhanh so với đầu kỳ, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, xuất hiện nhiều mô hình kinh tế hiệu quả. Tuy nhiên, qua rà soát cũng cho thấy thu nhập bình quân đầu người của bà con khu vực miền núi còn thấp, việc giảm nghèo còn chưa bền vững, có thể xuất hiện tái nghèo. Những dự án đầu tư vào khu vực này còn chậm tiến độ, hiệu quả giúp phát triển kinh tế, nâng cấp về cơ sở hạ tầng xã hội còn chưa cao. Bên cạnh đó, những giải pháp triển khai kế hoạch 138/KH-UBND còn chưa kịp thời, công tác phối hợp giữa các sở ngành với quận huyện còn chưa thực sự đồng bộ.

Trưởng ban Văn hoá-Xã hội Nguyễn Thanh Bình đề nghị các sở ngành, đặc biệt là Ban Dân tộc TP rà soát lại toàn bộ các chương trình, dự án để dự báo, tham mưu đề ra kế hoạch sát thực tế, ưu tiên vào trọng tâm, từ đó, nâng cao hiệu quả đầu tư vào khu vực dân tộc miền núi, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.

Huy Thành (t/h)