Chương Mỹ: Phấn đấu thêm 5 xã về đích nông thôn mới

21/03/2019

(Chinhphu.vn) - Ngày 21/3, Văn phòng điều phối chương trình Nông thôn mới (NTM) thành phố Hà Nội đã tiến hành kiểm tra tiến độ xây dựng NTM trên địa bàn huyện Chương Mỹ.

Theo ông Nguyễn Minh Ngọc, Phó Chủ tịch UBND huyện Chương Mỹ, thực hiện chương trình "Phát triển nông nghiệp, xây dựng NTM, nâng cao đời sống nông dân", tính đến nay toàn huyện đã có 25 xã đạt chuẩn NTM, 5 xã còn lại đều đạt và cơ bản đạt từ 15 tiêu chí trở lên. Vì vậy trong năm 2019 huyện Chương Mỹ sẽ phấn đấu thêm 5 xã đạt chuẩn. 

Thời gian qua, Ban Chỉ đạo Huyện đã chủ động tích cực trong việc tổ chức tuyên truyền nội dung, kết quả thực hiện chương trình 02-CTr/TU của Thành ủy đã làm chuyển biến nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong toàn huyện, tạo được sự đồng thuận và hưởng ứng tích cực của nhân dân. Ban Chỉ đạo các xã đã quan tâm chỉ đạo, tuyên truyền về công tác xây dựng NTM bằng nhiều hình thức như: Kẻ vẽ pano, áp phích, tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh của xã, nhiều người dân đã hưởng ứng tích cực, đóng góp sức người sức của trong xây dựng NTM.

Về phát triển nông nghiệp, huyện đã thực hiện cơ bản xong công tác dồn điền đổi thửa, quy hoạch thủy lợi, đồng ruộng, các vùng sản xuất chuyên canh tập trung. Tỷ lệ cơ giới hóa làm đất và thu hoạch đạt gần 100% diện tích. Các tiến bộ kỹ thuật được ứng dụng vào sản xuất, từ giống cây trồng vật nuôi đến kỹ thuật canh tác, chăn nuôi. Hiện nay, huyện Chương Mỹ đã có sản phẩm tham gia vào chuỗi giá trị và đã xây dựng "Đề án phát triển chuỗi giá trị nông sản an toàn, bền vững huyện Chương Mỹ giai đoạn 2018-2020 và định hướng đến năm 2025". Sản phẩm nông nghiệp của huyện bắt đầu xây dựng được thương hiệu, giá trị 1ha canh tác năm 2018 ước đạt 120 triệu đồng.

Về nâng cao đời sống nông dân, hạ tầng kinh tế xã hội các xã được tăng cường, đường làng, ngõ xóm cơ bản đã được kiên cố hóa, các công trình thủy lợi đã cơ bản đáp ứng được nhu cầu trong sản xuất nông nghiệp của người dân. Các trường học được đầu tư xây mới, cải tạo đảm bảo khang trang sạch đẹp, các thiết chế văn hóa được đầu tư, nâng cấp đảm bảo nhu cầu vui chơi, giải trí của người dân nông thôn.

Kinh tế nông thôn chuyển dịch theo hướng tăng công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp làng nghề và dịch vụ, nhiều nghề truyền thống ở nông thôn được duy trì và mở rộng đã tạo thêm nhiều việc làm, thu nhập của người dân được tăng lên qua các năm. Thu nhập bình quân đầu người năm 2018 là 43 triệu đồng. Hệ thống chính trị ở cơ sở được tăng cường. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân trong huyện được nâng cao.

Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Minh Ngọc, bên cạnh những kết quả đạt được thì vẫn còn một số xã trông chờ, ỷ lại vào đầu tư nhà nước, cấp trên, thiếu chủ động và chưa vào cuộc quyết liệt. Sau chuyển đổi mô hình Hợp tác xã theo Luật Hợp tác xã năm 2012, tư tưởng của đội ngũ lãnh đạo Hội đồng quản trị Hợp tác xã nông nghiệp vẫn còn tư tưởng trông chờ hỗ trợ của cấp trên; chưa chủ động ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp. Bên cạnh đó công tác vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm ở nhiều nơi chưa được quan tâm; huyện vẫn còn 14 xã trọng điểm về an ninh trật tự...

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, bà Hoàng Thị Huyền, Phó Chánh văn phòng Văn phòng điều phối NTM thành phố yêu cầu huyện Chương Mỹ lãnh đạo chỉ đạo các phòng, ban đẩy nhanh thủ tục đầu tư, bố trí nguồn vốn triển khai các dự án thành phần. Đối với 5 xã phấn đấu đạt chuẩn NTM  cần tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia xây dựng NTM để đạt được mục tiêu đề ra. 

Về vấn đề nợ công xây dựng cơ bản huyện cần phối hợp với các Sở ngành liên quan để không còn nợ công. Các tiêu chí không cần nhiều kinh phí như: Làng văn hóa, môi trường, BHYT... cần được triển khai thường xuyên, liên tục.

Thiện Tâm