Đã hoàn thành gần 96% đại hội chi bộ cấp cơ sở

09/04/2020

(Chinhphu.vn) - Tính đến tháng 3/2020, ở cấp cơ sở, toàn Đảng bộ TP Hà Nội đã có trên 16.000 chi bộ tổ chức đại hội thành công, đạt tỷ lệ gần 96%. Các đảng bộ tổ chức đại hội điểm là quận Ba Đình, huyện Gia Lâm và Đảng bộ Bộ Tư lệnh Thủ đô cũng đăng ký tổ chức vào cuối tháng 4, đầu tháng 5/2020.

Tổ chức đại hội hiệu quả, phát huy dân chủ

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị, các văn bản hướng dẫn của Trung ương, Thành ủy đã ban hành Kế hoạch số 155- KH/TU ngày 8/7/2019 về tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ TP Hà Nội. Các ban Đảng và Văn phòng Thành ủy xây dựng văn bản hướng dẫn các đảng bộ trực thuộc thực hiện các nội dung chuẩn bị đại hội.

Các cấp ủy đều thành lập các Tiểu ban phục vụ tổ chức đại hội đảng bộ các cấp (Tiểu ban Văn kiện, Tiểu ban Nhân sự, Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội) và các tổ giúp việc các tiểu ban; thành lập các Tổ công tác của Ban Thường vụ cấp ủy để kiểm tra, chỉ  đạo tổ chức đại hội các chi, đảng bộ trực thuộc. Các cấp ủy đã lựa chọn 89 đảng bộ, chi bộ cơ sở đại hội điểm rút kinh nghiệm trước khi tổ chức đại hội đại trà; đồng thời, xây dựng văn bản chỉ  đạo, hướng dẫn cơ sở trong việc tổ chức đại hội.

Thành ủy Hà Nội chỉ đạo công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội Đảng các cấp thuộc Đảng bộ Hà Nội tiến tới Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII phải được thực hiện theo hướng thiết thực, hiệu quả, phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương của Đảng, bảo đảm tăng cường đoàn kết, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng; coi trọng chất lượng, an toàn, tiết kiệm, không phô trương hình thức; phát huy trí tuệ, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, các tổ chức thành viên trong hệ thống chính trị, của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Trong quá trình chuẩn bị và tiến hành đại hội, Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu các cấp ủy Đảng lãnh đạo thực hiện hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; tập trung giải quyết những vấn đề tồn tại, bức xúc mà cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm; tổ chức tốt công tác tuyên truyền, vận động quần chúng; đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Ban Thường vụ Thành ủy đã thành lập 16 Đoàn công tác do các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy làm Trưởng đoàn, kiểm tra đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ  đạo, tổ chức triển khai thực hiện tại các địa phương. Đoàn công tác có nhiệm vụ theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn việc tổ chức đại hội cơ sở và trực tiếp chỉ đạo tổ chức đại hội của các Đảng bộ trực thuộc Thành ủy.

Qua kiểm tra đã kịp thời nắm bắt tình hình, tiến độ công tác chuẩn bị và chỉ đạo giải quyết khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình chỉ đạo đại hội đối với các cấp ủy trực thuộc Thành ủy. Các đoàn đã chỉ rõ những tồn tại, kịp thời chấn chỉnh, tổ chức rút kinh nghiệm để chỉ đạo thành công đại hội chi, đảng bộ cơ sở.

3 đảng bộ là đại hội điểm cơ bản hoàn thành công tác chuẩn bị

Về tiến độ đại hội điểm tổ chức cơ sở đảng và công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ cơ sở, theo kế hoạch đại hội của các Đảng bộ trực thuộc Thành ủy, các đảng bộ đại hội điểm dự kiến hoàn thành trong tháng 3/2020. Đến ngày 31/3, toàn Đảng bộ Thành phố đã có 83/89 đảng bộ, chi bộ cơ sở tổ chức đại hội điểm, đạt tỷ lệ 93,26%.

Thành ủy Hà Nội đã lựa chọn 3 đảng bộ cấp trên cơ sở tổ chức đại hội điểm, gồm: Đảng bộ quận Ba Đình, Đảng bộ huyện Gia Lâm và Đảng bộ Bộ Tư lệnh Thủ đô. Các đảng bộ đều khẩn trương, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác tổ chức đại hội các chi, đảng bộ trực thuộc và chuẩn bị đại hội đảng bộ cấp mình.

Bên cạnh đó chủ động xây dựng dự thảo báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2015 - 2020, lấy ý kiến đóng góp xây dựng dự thảo, nhất là đánh giá kết quả nhiệm kỳ qua, những vấn đề lớn, trọng tâm; các khâu đột phá, chỉ tiêu chủ yếu, những giải pháp cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện trong nhiệm kỳ 2020 - 2025. Thực hiện rà soát, bổ sung quy hoạch; xây dựng Báo cáo tổng kết công tác nhân sự nhiệm kỳ 2015 - 2020; Phương hướng công tác nhân sự cấp ủy, Ủy ban kiểm tra cấp ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025; chuẩn bị kế hoạch điều động, bố trí, sắp xếp và thực hiện chính sách cán bộ không đủ tuổi tái cử.

Quá trình chuẩn bị đại hội, các đảng bộ đã xây dựng kế hoạch rất chi tiết, phân công rõ nội dung, tiến độ, trách nhiệm tập thể và cá nhân thực hiện. Hiện nay, các đảng bộ đã cơ bản hoàn thành công tác chuẩn bị, đang gấp rút hoàn thiện hồ sơ để trình Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy phê duyệt trong tháng 4/2020; các đảng bộ đăng ký đại hội điểm vào cuối tháng 4, đầu tháng 5/2020.

Đến nay, công tác nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XVII đã được chuẩn bị và tiến hành từng bước bảo đảm dân chủ, thận trọng, đúng các quy trình hướng dẫn của Trung ương. Ban Thường vụ Thành ủy đã nghiêm túc xây dựng quy hoạch cấp ủy và cán bộ chủ chốt nhiệm kỳ 2020 - 2025, tiến hành rà soát, bổ sung vào quy hoạch những nhân tố mới đủ tiêu chuẩn, cán bộ trẻ, cán bộ nữ có triển vọng.

Hòa An