Đã sắp xếp, tổ chức giảm được 256 đơn vị sự nghiệp công lập

24/06/2020

(Chinhphu.vn) - Thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị, TP. Hà Nội đã sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập, số đơn vị sự nghiệp của Thành phố đã giảm do sắp xếp theo đến nay là 256 đơn vị, tương đương giảm 9,5% so với năm 2015.

TP. Hà Nội đã báo cáo Bộ Nội vụ về kết quả sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế theo yêu cầu của Nghị quyết số 56/2017/QH14. Theo đó Thành phố đã rà soát, điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và sắp xếp các cơ quan, đơn vị hành chính ở địa phương.

Đồng thời với việc sắp xếp, quy định lại chức năng, nhiệm vụ, UBND Thành phố đã tăng cường phân cấp quản lý thông qua việc ban hành các quyết định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, tiền lương, tiền công trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập; theo đó đã giảm bớt các thủ tục hành chính về việc phê duyệt cơ cấu tổ chức, nhân sự, tài chính ..., phân cấp tương đối triệt để và giao quyền, trách nhiệm cho thủ trưởng các cơ quan, đơn vị.

Ngoài việc sắp xếp giảm 1 cơ quan tương đương Sở (cơ quan thường trực Ban chỉ đạo GPMB Thành phố), Thành phố đã đẩy mạnh tinh gọn bộ máy bên trong các sở, theo đó đã giảm 65 phòng thuộc Sở, từ 224 phòng còn 159 phòng (tỷ lệ 29%). Số lượng Trưởng, phó phòng trong quá trình sắp xếp được bảo lưu phụ cấp chức vụ và được kết hợp luân chuyển, điều động, bổ nhiệm ở những vị trí thích hợp.

Về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, Thành phố đã hoàn thành phương án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã và đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua, theo đó Quận Hai Bà Trưng giảm 2 phường, huyện Phúc Thọ giảm 2 xã, huyện Phú Xuyên giảm 1 xã. Sau sắp xếp, tổng đơn vị hành chính cấp xã thuộc 30 quận, huyện, thị xã là 579 đơn vị, giảm 5 đơn vị. Về sắp xếp các thôn, tổ dân phố: Thành phố đã hoàn thành xong việc sắp xếp, tổ chức lại các thôn, tổ dân phố không đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định. Sau sắp xếp, toàn Thành phố giảm 2.708 thôn, tổ dân phố, giảm 34% (từ 7.968 xuống còn 5.260 thôn, tổ, dân phố).

Đối với sắp xếp tổ chức bộ máy tổ chức hành chính, ở cấp Thành phố, tại thời điểm ngày 31/12/2016 có 24 sở. Tại thời điểm ngày 31/12/2019 có 23 sở. Đối với văn phòng, thanh tra, phòng chuyên môn, nghiệp vụ, chi cục và tổ chức tương đương (Ban) thuộc cơ cấu tổ chức của sở, tại thời điểm ngày 31/12/2016 có 191 tổ chức thuộc sở, tại thời điểm ngày 31/12/2019 có 188 tổ chức thuộc sở (giảm 65 phòng).

Đối với cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện, tại thời điểm ngày 31/12/2016 có 364 phòng, đến ngày 31/12/2019 có 361 phòng.

Đối với đơn vị sự nghiệp công lập, tổng hợp số lượng đơn vị sự nghiệp công lập (bao gồm cả các Ban quản lý dự án) tại 2 thời điểm là ngày 31/12/2016 có 2.657 đơn vị và ngày 31/12/2019 có 2.633 đơn vị. Dự kiến việc sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập trong giai đoạn 2020 – 2021 là giảm 38 đơn vị.

UBND TP. Hà Nội cũng cho biết, về biên chế và tinh giản biên chế, tổng số người nghỉ tinh giản biên chế từ năm 2015 đến nay: 1.172 người, gồm: nghỉ hưu trước tuổi 1.103 người, nghỉ việc ngay 69 người.

Đánh giá của UBND Thành phố cho thấy, đến nay đã quy định chức năng, nhiệm vụ của 22 Sở và cơ quan ngang Sở, 12 phòng chuyên môn thuộc quận, huyện về cơ bản không có vướng mắc. Các cơ quan, đơn vị, UBND các quận, huyện, xã, phường đã tập trung cao cho công tác thông tin, tuyên truyền đến từng hộ gia đình về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về việc sắp xếp đơn vị hành chính, sắp xếp các thôn, tổ dân phố; tạo được sự ủng hộ, đồng thuận cao của đại đa số nhân dân tại địa phương.

Việc sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập, số đơn vị sự nghiệp của Thành phố đã giảm do sắp xếp theo Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị đến nay là: 256 đơn vị, tương đương 9,5% so với năm 2015 (2.707 đơn vị). Thời gian tới Thành phố dự kiến tiếp tục giảm 38 đơn vị.

UBND Thành phố cũng đã ban hành Kế hoạch nâng mức tự chủ tài chính các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thành phố Hà Nội giai đoạn 2018-2021, phấn đấu nâng mức tự chủ chi thường xuyên đợt 2 là 196 đơn vị sự nghiệp công lập, tổng đơn vị tự chủ chi thường xuyên 2 đợt là 296 đơn vị, vượt so với chỉ tiêu 257 đơn vị theo Nghị quyết số 19-NQ/TW Hội nghị Trung ương 6 khóa XII.

Hòa An