Đánh giá tình hình sắp xếp lại, xử lý tài sản công

21/11/2018

(Chinhphu.vn) - UBND TP. Hà Nội đã yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể, doanh nghiệp thành phố, UBND quận, huyện, thị xã đánh giá tình hình thực hiện Nghị định số 167/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công.

 

Công văn nêu rõ, ngày 24/5/2018, UBND Thành phố ban hành Văn bản số 2267/UBND-KT chỉ đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị và UBND quận, huyện, thị xã triển khai thực hiện các quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công. Trong đó, có việc triển khai thực hiện Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công.

Căn cứ Văn bản số 13343/BTC-QLCS, ngày 30/10/2018, của Bộ Tài chính về việc đánh giá tình hình thực hiện Nghị định số 167/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định về sắp xếp lại, xử lý tài sản công, UBND thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị, doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ, trên 50% vốn điều lệ thuộc Thành phố và UBND quận, huyện, thị xã đánh giá tình hình thực hiện Nghị định số 167/2017/NĐ-CP của Chính phủ theo một số nội dung sau:

Tổ chức đánh giá tình hình triển khai thực hiện Nghị định số 167/2017/NĐ-CP trong thời gian qua: Những kết quả đã đạt được; khó khăn, vướng mắc (nếu có); đề xuất kiến nghị (nếu có). Đồng thời, cập nhật kết quả thực hiện sắp xếp lại, xử lý nhà, đất theo Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19/1/2007 của Thủ tướng Chính phủ, Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ lũy kế đến ngày 31/10/2018.

Báo cáo đánh giá gửi về UBND Thành phố trước ngày 22/11/2018 để tổng hợp, báo cáo Bộ Tài chính theo quy định. UBND Thành phố yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị, đoàn thể, Chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã và Tổng Giám đốc các doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ thuộc Thành phố tập trung chỉ đạo thực hiện.

Nguyên Phương