Đẩy mạnh cải cách hành chính - Tạo đột phá về kỷ luật, kỷ cương

10/12/2019

(Chinhphu.vn) - Qua hơn 3 năm tổ chức triển khai thực hiện Chương trình số 08-CTr/TU của Thành ủy, công tác cải cách hành chính của Thành phố đã được triển khai đầy đủ, toàn diện trên tất cả nội dung.

Nội dung trên được đưa ra tại Họp giao ban báo chí Thành ủy của Sở Nội vụ về Tổng kết thực hiện Chương trình số 08-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội về "Đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo bước chuyển mạnh về kỷ luật, kỷ cương, ý thức trách nhiệm, chất lượng phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016-2020".

Theo Sở Nội vụ, đến nay các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra trong Chương trình số 08-CTr/TU cơ bản đã hoàn thành, trong đó có chỉ tiêu đã về đích sớm, vượt kế hoạch. Cải cách hành chính thực sự là khâu đột phá, góp phần quan trọng thúc đẩy sự phát triển kinh tế- xã hội của Thủ đô.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Thành phố có nhiều đổi mới theo hướng sâu sát, quyết liệt, sáng tạo, mang lại hiệu quả rõ rệt. Tổ chức triển khai toàn diện, đồng bộ trên tinh thần 5 rõ "rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ quy trình, rõ hiệu quả", "một đầu mối, một xuyên suốt"; đã huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị từ Thành phố đến cơ sở; sự hưởng ứng, đồng thuận của toàn xã hội và nhân dân.

Công tác xây dựng, ban hành và rà soát văn bản quy phạm pháp luật được tiến hành thường xuyên, kịp thời, có chất lượng, đáp ứng các hoạt động về quản lý nhà nước.

Công tác cải cách thủ tục hành chính gắn với thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông, rà soát, kiến nghị đơn giản hóa thủ tục hành chính; quy trình giải quyết theo thẩm quyền và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính đã tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong quá trình giao dịch với cơ quan hành chính nhà nước.

Cải cách tổ chức bộ máy có nhiều đột phá, được triển khai quyết liệt, bài bản, khoa học và có tính hệ thống. Đây là lần kiện toàn sắp xếp tổ chức bộ máy và tinh giản biến chế lớn nhất từ trước đến nay, thành phố Hà Nội là một trong địa phương tiên phong, thành công, được Trung ương và dư luận đánh giá cao.

Chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, ý thức trách nhiệm trong thực thi công vụ, giải quyết công việc với người dân, doanh nghiệp từng bước được nâng cao. Bên cạnh đó, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo, điều hành của Thành phố và trong phục vụ nhân dân, doanh nghiệp mang lại hiệu quả rõ nét, là công cụ, đòn bẩy quyết định thúc đẩy công tác cải cách hành chính của Thành phố.

Tổng hợp từ những kết quả nổi bật trên, trong giai đoạn 2016-2020, cải cách hành chính thực sự là một điểm sáng trong 3 khâu đột phá của Thành phố, được Trung ương, nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp ghi nhận, đánh giá cao. Cải cách hành chính đã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội của Thủ đô, hoàn thành thắng lợi 13/13 chỉ tiêu đề ra của Đại hội Đảng bộ lần thứ XVI; 16/17 chỉ tiêu của Hội đồng nhân dân Thành phố đề ra trong nhiệm kỳ 2015-2020; là tiền đề quan trọng tạo sự đột phá trong thu hút đầu tư, thúc đẩy sản xuất, cải thiện môi trường kinh doanh, từng bước cải thiện mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước.

Tuy nhiên bên cạnh kết quả đạt được thì chỉ số hiệu quả và quản trị hành chính công cấp tỉnh của Thành phố đang đứng ở vị trí thấp. Một số chỉ số thành phần trong Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh cần tiếp tục cải thiện thứ hạng trong thời gian tới.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo cải cách hành chính của một số cơ quan, đơn vị chưa thực sự quyết liệt, quản lý, điều hành ở một số lĩnh vực còn hạn chế, một số nội dung, nhiệm vụ còn chậm tiến độ.

Vì vậy theo Sở Nội vụ, trong giai đoạn 2021-2026 sẽ hoàn thiện nhanh và đồng bộ cơ chế, chính sách phát triển kinh tế, huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, sự tham gia của người dân vào tiến trình phát triển kinh tế-xã hội của Thủ đô.

Tạo môi trường thông thoáng, minh bạch, bình đẳng cho mọi người dân; thúc đẩy khởi nghiệp, khởi nghiệp sáng tạo và phát triển doanh nghiệp.

Xây dựng mô hình chính quyền đô thị tinh gọn, quản trị hiện đại, hiệu lực, hiệu quả, giải quyết tốt hơn các nhu cầu của người dân, tổ chức và doanh nghiệp. Phát huy mọi tiềm năng của Thủ đô và vị trí đầu tàu của cả nước.

Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ, tinh thần trách nhiệm và tận tụy phục vụ nhân dân.

Thiện Tâm