Đẩy mạnh giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình

31/08/2017

(Chinhphu.vn) - Thực hiện Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 29/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ, UBND TP. Hà Nội đã có văn bản gửi các sở, ban, ngành của Thành phố về đẩy mạnh giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình.

UBND Thành phố giao Sở Văn hóa và Thể thao, các Sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã đẩy mạnh, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, giáo dục về vai trò, vị trí, ý nghĩa của: Đạo đức, lối sống, cách ứng xử tốt đẹp trong gia đình, các tổ chức, lực lượng xã hội, gia đình, các thành viên trong gia đình đối với việc giữ gìn, phát huy giá trị văn hóa tốt đẹp của gia đình, dân tộc.

Nội dung giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình tiếp tục được lồng ghép trong nội dung sinh hoạt ở các thôn, xóm, tố dân phố. Trong đó, tập trung tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân về chức năng của gia đình, vai trò người chồng, người vợ, ông bà, cha mẹ, con cái trong gia đình.

Ngoài ra, nâng cao kỹ năng ứng xử của các thành viên, chống bạo lực gia đình, giúp từng gia đình nhận thức được sự bình đẳng giới, xóa bỏ các định kiến lạc hậu về trọng nam, khinh nữ, góp phần xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc gắn liền với gia đình văn hóa.

UBND Thành phố giao Sở Văn hóa và Thể thao là đơn vị thường trực tham mưu, theo dõi; đề nghị ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội và các tổ chức thành viên lồng ghép nội dung giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình vào các cuộc vận động, các phong trào; tập trung tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống gia đình cho hội viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân.

Hòa An