Đẩy mạnh tái cơ cấu, phát triển nông nghiệp toàn diện

19/09/2020

(Chinhphu.vn) - Theo kế hoạch về phát triển nông nghiệp, nông thôn năm 2021, thành phố Hà Nội đặt mục tiêu phấn đấu tốc độ tăng trưởng ngành Nông nghiệp năm 2021 từ 3% trở lên; 100% số xã đạt chuẩn NTM, có thêm 3 huyện đạt chuẩn NTM, 20 xã đạt chuẩn NTM nâng cao; thu nhập của nông dân khu vực nông thôn Thủ đô đạt 58 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên khu vực nông thôn đạt trên 95%.

Ảnh minh họa

Thực hiện nhóm các giải pháp đột phá

Sở NN&PTNT sẽ tập trung thực hiện nhóm các giải pháp đột phá, gồm: Rà soát các chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn; triển khai thực hiện chính sách đặc thù khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn. Đề xuất chính sách, giải pháp, xây dựng các mô hình tập trung, tích tụ ruộng đất nông nghiệp, tạo tiền đề để thu hút doanh nghiệp đầu tư vào sản xuất, chế biến sản phẩm nông nghiệp. Xây dựng chuỗi giá trị nông sản chủ lực.

Đẩy mạnh nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng khoa học - công nghệ vào sản xuất, chế biến, kinh doanh nông nghiệp. Tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh nhằm thu hút doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp nông thôn. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phát triển nông nghiệp, nông thôn. Thực hiện lập phương án quy hoạch nông nghiệp, các phương án quy hoạch ngành trong quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của thành phố phù hợp với định hướng phát triển Thủ đô theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVII.

Sở NN&PTNT sẽ đẩy mạnh tái cơ cấu, phát triển nông nghiệp toàn diện, theo hướng hiện đại; tổ chức triển khai thực hiện kịp thời, có hiệu quả các chính sách của Trung ương và thành phố đối với sản xuất nông nghiệp; triển khai thực hiện các chương trình, đề án, kế hoạch phát triển nông nghiệp; nâng cao năng lực quản lý nhà nước về nông nghiệp; đổi mới và phát triển các hình thức tổ chức sản xuất…

Tổ chức liên kết hợp tác sản xuất theo “chuỗi giá trị” 

Sở NN&PTNT sẽ tổ chức liên kết hợp tác sản xuất theo “chuỗi giá trị”, quản lý và sử dụng hiệu quả thương hiệu, nhãn hiệu sản phẩm hàng hoá đã được bảo hộ; đăng ký bảo hộ các thương hiệu, nhãn hiệu ra nước ngoài. Đồng thời, tiếp tục xây dựng và phát triển thêm một số thương hiệu nông sản hàng hóa mới có lợi thế của Thủ đô. Hỗ trợ đầu tư, mở rộng cơ sở hạ tầng vùng sản xuất tập trung cho các sản phẩm nông nghiệp chủ lực của thành phố. Khuyến khích ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, thực hành nông nghiệp tốt (GAP). Phát triển hợp tác xã, liên kết chuỗi cung ứng thực phẩm nông lâm thủy sản an toàn, truy xuất được nguồn gốc gắn với phát triển thị trường, xúc tiến thương mại, bảo hộ sở hữu trí tuệ nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, tạo giá trị gia tăng cao, phù hợp với nhu cầu thị trường và tiến tới xuất khẩu.

Sở NN&PTNT cũng sẽ khuyến khích doanh nghiệp nông nghiệp đầu tư vào các khu, cụm, trung tâm công nghiệp - dịch vụ hỗ trợ nông nghiệp thông qua việc thuê đất nông nghiệp hoặc liên kết với trang trại, hợp tác xã. Tăng cường kết nối giữa các địa phương vùng Thủ đô, giữa nông thôn với đô thị tạo việc làm, sinh kế bền vững... cho người nông dân Hà Nội trong quá trình tập trung, tích tụ đất đai.

Từng bước xây dựng, phát triển và hoàn thiện các hình thức liên kết sản xuất, kinh doanh bền vững trong nông nghiệp nhằm đẩy mạnh quá trình tập trung, tích tụ ruộng đất phù hợp với điều kiện của từng vùng, từng lĩnh vực khu vực nông thôn, hướng tới phát triển nền nông nghiệp hàng hóa lớn theo các hình thức chủ yếu: Các hộ nông dân liên kết ruộng đất v