Đẩy mạnh thực hiện các giải pháp điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính, ngân sách địa phương

05/11/2019

(Chinhphu.vn) - UBND TP. Hà Nội yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã đẩy mạnh thực hiện các giải pháp điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính, ngân sách địa phương những tháng cuối năm 2019.

 

Cụ thể, các cấp, các ngành của thành phố phối hợp chặt chẽ với cơ quan thuế, hải quan tiếp tục khẩn trương thực hiện tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh theo chỉ đạo của UBND thành phố. Cơ quan thuế, hải quan tập trung tăng cường công tác quản lý thu, chống thất thu, chống buôn lậu, gian lận thương mại và chuyển giá; chú trọng thanh tra, kiểm tra thuế; quản lý chặt chẽ hoàn thuế, đảm bảo đúng đối tượng, chính sách và pháp luật của nhà nước; tập trung xử lý, thu hồi nợ đọng thuế; kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền giải quyết khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ thu đối với các khoản thu từ thuế, phí, lệ phí, đất đai, tài nguyên, khoáng sản, thu ngân sách khác...

Cục Thuế TP. Hà Nội tích cực tham mưu tăng cường hoạt động của Ban Chỉ đạo Đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế và nợ tiền sử dụng đất theo chỉ đạo của UBND thành phố; thường xuyên đánh giá kết quả, tiến độ thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước để kịp thời tham mưu cấp có thẩm quyền giải pháp chỉ đạo, điều hành thu kịp thời.

Cơ quan tài chính các cấp của thành phối phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu UBND cùng cấp thực hiện quản lý chi sách nhà nước theo đúng chế độ quy định, trong phạm vi dự toán được giao, đảm bảo chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả; rà soát các chế độ, chính sách an sinh xã hội, nhất là các khoản chi cho con người để đảm bảo chi đúng đối tượng, đúng thời gian quy định. Chủ động điều hành đảm bảo cân đối ngân sách địa phương, tổ chức chi ngân sách theo dự toán, khả năng thu ngân sách và tiến độ một số nguồn thu gắn với dự toán chi đầu tư phát triển. Chủ động dành nguồn  để thực hiện các chính sách trung ương và thành phố đã ban hành theo quy định của trung ương và hướng dẫn của thành phố; không để phát sinh tình trạng chậm, muộn, nợ chế độ, chính sách trên địa bàn. Quản lý, sử dụng dự phòng ngân sách địa phương theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước, tập trung cho các mục tiêu khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ, dịch bệnh đặc biệt là xử lý phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi và một số nhiệm vụ quan trọng, cấp bách phát sinh. Trường hợp địa phương có mức độ thiệt hại lớn, nhu cầu kinh phí vượt quá khả năng cân đối, UBND các quận, huyện, thị xã có báo cáo cụ thể, gửi Sở Tài chính, Sở NN&PTNT để tổng hợp, trình UBND thành phố xem xét, bổ sung một phần kinh phí cho địa phương để hỗ trợ thiệt hại theo chế độ quy định. Trường hợp thu ngân sách địa phương dự kiến giảm so với dự toán đã giao, cần phối hợp các ngành chủ động tham mưu UBND cùng cấp xây dựng phương án điều hành để đảm bảo cân đối ngân sách địa phương, ưu tiên thực hiện các chính sách, chế độ liên quan đến con người, an sinh xã hội.

Đẩy nhanh tiến độ chi ngân sách, kể cả chi cho các chế độ, chính sách, nhiệm vụ, đề án theo các chương trình mục tiêu, chương trình mục tiêu quốc gia, các khoản bổ sung có mục tiêu từ ngân sách thành phố. Hết năm ngân sách, chỉ những khoản dự toán chi chưa thực hiện được hoặc chưa chi hết theo quy định tại Khoản 3 Điều 64 Luật Ngân sách nhà nước mới được phép chuyển nguồn sang năm sau để thực hiện, số còn lại sẽ bị cắt, hủy dự toán. Thành phố không xem xét chuyển nguồn hay bổ sung để đảm bảo cho các khoản chi này. Các quận, huyện, thị xã phải chủ động bố trí ngân sách địa phương để thực hiện các nhiệm vụ phát sinh trên địa bàn trong năm 2020.

Quản lý, kiểm soát chặt chẽ nợ công; tiếp tục thực hiện đồng bộ, linh hoạt các giải pháp huy động vốn; tiếp tục triển khai giải pháp cơ cấu lại danh mục nợ công theo hướng bền vững; thanh toán đầy đủ, đúng hạn các khoản nợ đến hạn phải trả của ngân sách thành phố (cả nợ gốc và lãi); thực hiện vay nợ của ngân sách thành phố đảm bảo không vượt mức vay được Thủ tướng Chính phủ giao. Đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hồ sơ đề làm thủ tục ký hợp đồng vay lại đối với các dự án vay từ nguồn Chính phủ vay về cho vay lại đã được ký kết Hiệp định.

UBND thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã khẩn trương, nghiêm túc triển khai thực hiện theo đúng các chỉ đạo của UBND thành phố tại các văn bản về việc tăng cường triển khai các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư năm 2019.   

Các sở, ngành, quận, huyện, thị xã khẩn trương đẩy nhanh tiến độ triển khai cơ chế hoạt động tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập gắn với thúc đẩy lộ trình tính giá dịch vụ sự nghiệp công, đảm bảo đúng thời hạn, chất lượng. Trường hợp phát sinh vướng mắc làm ảnh hưởng tới tiến độ triển khai hoàn thành nhiệm vụ, các đơn vị chủ động phối hợp để giải quyết hoặc báo cáo UBND thành phố những vấn đề vượt thẩm quyền. Cùng với đó, thúc đẩy thực hiện cơ cấu lại ngân sách nhà nước theo các kế hoạch của Thành ủy. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương tài chính trong thực thi công vụ; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, công khai và giám sát việc sử dụng ngân sách nhà nước; triệt để tiết kiệm, chống thất thoát, lãng phí, tham nhũng.

Minh Hương