Đề xuất hỗ trợ thêm nhóm đối tượng khó khăn do dịch bệnh Covid-19

21/09/2020

(Chinhphu.vn) - UBND thành phố Hà Nội sẽ đề nghị các quận, huyện, thị xã tiếp tục rà soát, đề xuất cụ thể đối tượng người dân không bảo đảm mức sống tối thiểu do bị ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 theo đúng tiêu chí của Nghị quyết 42/NQ-CP và Quyết định 15/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính Phủ, báo cáo UBND Thành phố để xem xét, quyết định hỗ trợ.

 

Nhằm chia sẻ khó khăn, bảo đảm cuộc sống của nhân dân, người lao động cả nước, góp phần ổn định xã hội, ngày 09/4/2020 Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 42/NQ-CP về một số biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Một trong những nguyên tắc của Nghị quyết là hỗ trợ đối tượng bị giảm sâu thu nhập, mất, thiếu việc làm, gặp khó khăn, không đảm bảo mức sống tối thiểu, chịu ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.

Theo Sở Lao động, Thương binh và xã hội Hà Nội, thực hiện đúng tinh thần Nghị quyết 42/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định 15/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, UBND Thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định 1757/QĐ-UBND ngày 29/4/2020 và Quyết định 1955/QĐ-UBND ngày 12/5/2020 về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Đến nay, các quận, huyện, thị xã đã hoàn thành công tác chi trả hỗ trợ cho các nhóm đối tượng: (1) Người có công với xã hội, đối tượng bảo trợ xã hội; nhân khẩu thuộc hộ nghèo, cận nghèo; (2) Người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương; (3) Hộ kinh doanh; (4) Người lao động bị chấm dứt hợp động lao động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp; (5) Người lao động không có giao kết hợp động lao động bị mất việc làm; (6) Người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc đối với người lao động.

Trước đề nghị của một sốcử tri đề nghị Thành phố quan tâm tiếp tục chỉ đạo thực hiện hỗ trợ đối tượng thứ 7 (thuộc ngành nghề khác) ngoài 6 nhóm đối tượng đang được trợ cấp do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19,  UBND Thành phố Hà Nội sẽ đề nghị các quận, huyện, thị xã tiếp tục rà soát, đề xuất cụ thể đối tượng người dân không đảm bảo mức sống tối thiểu do bị ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 theo đúng tiêu chí của Nghị quyết 42/NQ-CP và Quyết định 15/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính Phủ, báo cáo UBND Thành phố để xem xét, quyết định hỗ trợ.

Minh Anh