Đề xuất tăng dư nợ vay không quá 90% ngân sách cho Hà Nội

07/05/2019

(Chinhphu.vn) - Tăng mức dư nợ vay của ngân sách thành phố Hà Nội từ “không vượt quá 70%” lên “không vượt quá 90%” số thu ngân sách địa phương được hưởng theo phân cấp.

Đề xuất tăng dư nợ vay không quá 90% ngân sách cho Hà Nội - Ảnh minh họa

Đây là đề xuất đáng chú ý của Bộ Tài chính tại dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 63/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định một số cơ chế, chính sách tài chính ngân sách đặc thù đối với Thủ đô Hà Nội.

Dự thảo Nghị định bổ sung vào Điều 4 quy định như sau: Căn cứ dự toán ngân sách nhà nước (NSNN) hàng năm đã được Quốc hội quyết định, Thủ tướng Chính phủ giao và căn cứ vào tình hình thực tế của thành phố, hội đồng nhân dân thành phố quyết định dự toán, phân bổ ngân sách thành phố bảo đảm phù hợp với các định hướng cơ cấu lại ngân sách, phát triển kinh tế - xã hội và các lĩnh vực quan trọng theo quy định của Quốc hội và Chính phủ.

Tại Điều 4 Nghị định số 163/2017/NĐ-CP hiện nay quy định: dự toán chi ngân sách của TP. Hà Nội được xác định trên cơ sở định mức phân bổ chi ngân sách cao hơn các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác được áp dụng cho thời kỳ ổn định ngân sách địa phương. Quy định này vẫn được giữ nguyên, đồng thời bổ sung thêm điều khoản linh hoạt hơn như đã nêu ở trên, TP. Hà Nội được quyết định dự toán, phân bổ ngân sách phù hợp theo tình hình thực tế và các định hướng của Quốc hội, Chính phủ.

Ngoài ra, dự thảo nghị định sửa đổi khoản 4 Điều 5, mức dư nợ vay (bao gồm vay trong nước từ phát hành trái phiếu chính quyền địa phương, vay lại từ nguồn Chính phủ vay về cho vay lại và các khoản vay trong nước khác theo quy định của pháp luật) của ngân sách thành phố không vượt quá 90% số thu ngân sách địa phương được hưởng theo phân cấp.

Thu ngân sách địa phương được xác định trên cơ sở dự toán thu ngân sách thành phố được Quốc hội quyết định của năm dự toán. Tổng mức vay và bội chi ngân sách thành phố hàng năm do Quốc hội quyết định theo quy định của Luật NSNN.

Như vậy, mức dư nợ vay của Hà Nội dự kiến điều chỉnh lên 90% thay bằng 70% như hiện nay.

Đồng thời, dự thảo nghị định cũng bổ sung một quy định mới vào Điều 5 như sau:  Quỹ dự trữ tài chính của thành phố là quỹ tài chính nhà nước được thành lập theo quy định tại điều 11 Luật NSNN. UBND TP.Hà Nội được phép tạm ứng từ quỹ dự trữ tài chính để đầu tư các dự án cơ sở hạ tầng quan trọng thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách thành phố nhưng chưa bố trí vốn trong phạm vi kế hoạch đầu tư công trung hạn hoặc đã được bố trí vốn nhưng cần bổ sung để đẩy nhanh tiến độ thực hiện. Thời gian tạm ứng không quá 36 tháng, kể từ ngày tạm ứng.

Anh Minh