Điều tra xã hội học xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2019

15/12/2019

(Chinhphu.vn) – Hà Nội sẽ triển khai điều tra xã hội học xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2019 đối vói các sở, cơ quan ngang sở và UBND các quận, huyện, thị xã thuộc thành phố Hà Nội.

 

Cụ thể, đối tượng điều tra xã hội học đối với các sở, cơ quan ngang sở bao gồm 5 đối tượng: Đại biểu HĐND thành phố; cán bộ, công chức thuộc sở; lãnh đạo phòng cấp huyện; doanh nghiệp, tổ chức có giao dịch TTHC; người dân (cá nhân) có giao dịch TTHC. Đối với UBND các quận, huyện, thị xã bao gồm 5 đối tượng: Đại biểu HĐND huyện; cán bộ, công chức thuộc huyện; lãnh đạo UBND cấp xã; hộ kinh doanh, tổ chức có giao dịch TTHC; người dân (cá nhân) có giao dịch TTHC. Thời gian điều tra từ tháng 12-2019 đến ngày 30-01-2020. Thời kỳ thu thập thông tin: Thu thập những thông tin về công tác CCHC của các đơn vị phát sinh từ ngày 1-1-2019 đến 31-12-2019.

Điều tra xã hội học xác định chỉ số CCHC theo các tiêu chí, tiêu chí thành phần để làm cơ sở phân tích, đánh giá đúng thực trạng chất lượng công tác CCHC của từng đơn vị. Tiến hành điều tra, khảo sát đối với các đối tượng đã được xác định gắn với từng đơn vị cụ thể, nhằm thu thập những thông tin đánh giá khách quan, đa chiều về công tác CCHC và quản lý nhà nước của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố Hà Nội. Thông qua việc lấy ý kiến đánh giá, góp phần nâng cao vai trò giám sát, tăng cường sự hiểu biết và tham gia của người dân vào công tác quản lý nhà nước của các cấp chính quyền. Xây dựng các báo cáo chuyên đề và các báo cáo tổng hợp nghiên cứu, phân tích đánh giá thực trạng, nguyên nhân, đề xuất, kiến nghị các giải pháp cho từng cơ quan, đơn vị và của Thành phố theo các nhóm tiêu chí, tiêu chí thành phần, làm cơ sở đề ra giải pháp cải thiện chỉ số CCHC cho những năm tiếp theo.

UBND thành phố Hà Nội yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị được điều tra XHH chỉ đạo xây dựng kế hoạch phối hợp tổ chức thực hiện nghiêm túc các phương án, kế hoạch điều tra XHH được thành phố phê duyệt, bố trí cán bộ, cơ sở vật chất cần thiết phục vụ hoạt động điều tra XHH bảo đảm chất lượng và tiến độ. Tổ chức điều tra XHH xác định Chỉ số CCHC trên cơ sở bộ câu hỏi điều tra XHH bám sát các tiêu chí, tiêu chí thành phần đã ban hành tại Quyết định số 6677/QĐ-UBND ngày 25-9-2017 của UBND thành phố. Sử dụng các hình thức thu thập thông tin phù hợp với điều kiện thực tế của từng đơn vị; thông tin thu thập được phản ánh xác thực và khách quan về thực trạng tình hình và kết quả công tác CCHC của các đơn vị. Cơ sở dữ liệu điều tra phải được cập nhật, khoa học, chính xác, kịp thời, bao quát đại diện theo tiến độ được duyệt.

Minh Hương