Đơn giản hóa nhiều thủ tục hành chính ở các lĩnh vực ‘nóng’

06/02/2018

(Chinhphu.vn)-UBND TP.Hà Nội vừa có Báo cáo 30/BC-UBND việc rà soát, đánh giá thủ tục hành chính theo kế hoạch được phê duyệt tại Quyết định số 7196/QĐ-UBND ngày 28/12/2016 của Chủ tịch UBND Thành phố.

Ảnh minh họa

Theo đó, UBND Thành phố giao Sở Tư pháp phối hợp một số sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, thị xã thực hiện rà soát, đánh giá thủ tục hành chính TTHC đối với các lĩnh vực: Quy hoạch Kiến trúc, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giáo dục và Đào tạo, Khoa học và Công nghệ, Y tế, Ban Quản lý các Khu công nghiệp và Chế xuất, Lao động, Thương binh và Xã hội với tổng số 261 TTHC được đưa vào rà soát, đánh giá.

Trên cơ sở kết quả rà soát, đánh giá TTHC năm 2017, nhóm TTHC liên quan đến lĩnh vực Quy hoạch và Kiến trúc được rà soát, đánh giá có 4 TTHC. Đề xuất phương án đơn giản hóa 3 TTHC, chiếm tỷ lệ 75% tổng số TTHC được rà soát. Cụ thể: 2 thủ tục, mỗi thủ tục cắt giảm 5 ngày và 1 thủ tục bỏ nội dung yêu cầu văn bản pháp lý có liên quan phải có chứng thực so với quy định.

Nhóm các TTHC trong lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có 18 TTHC được rà soát, đánh giá. Qua đó, đề xuất phương án đơn giản hóa 3 thủ tục, chiếm tỷ lệ 16,6% trên tổng số được rà soát, đánh giá. Cụ thể: 3 thủ tục, mỗi thủ tục cắt giảm 2 ngày làm việc so với quy định.

Nhóm TTHC về Giáo dục và Đào tạo bao gồm 34 TTHC, qua rà soát, đánh giá, lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo đề xuất phương án đơn giản hóa 11 thủ tục, chiếm tỷ lệ 32,3% tổng số TTHC được rà soát, đánh giá. Cụ thể, có 11 thủ tục lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo đã được giảm thời gian giải quyết, giảm chi phí như sau: 6 thủ tục, mỗi thủ tục cắt giảm 2 ngày làm việc so với quy định; 2 thủ tục, mỗi thủ tục cắt giảm 7 ngày làm việc so với quy định; 1 thủ tục cắt giảm 3 ngày làm việc so với quy định; 1 thủ tục cắt giảm 5 ngày làm việc so với quy định; 1 thủ tục cắt giảm tối thiểu 1 ngày.

Nhóm TTHC thuộc lĩnh vực Khoa học và Công nghệ được rà soát, đánh giá có 53 thủ tục. Qua đó, đề xuất phương án đơn giản hóa 10 thủ tục, chiếm tỷ lệ 18,8% tổng số thủ tục rà soát, đánh giá, cụ thể: 5 thủ tục, mỗi thủ tục cắt giảm 1 ngày làm việc so với quy định; 4 thủ tục, mỗi thủ tục cắt giảm 3 ngày làm việc so với quy định; 1 thủ tục cắt giảm 5 ngày làm việc so với quy định...

Nhóm TTHC thuộc lĩnh vực Y tế được rà soát, đánh giá có 21 thủ tục. Qua kết quả rà soát đã có 4 TTHC có phương án đơn giản hóa, đạt tỷ lệ 19% thủ tục được rà soát, đánh giá. Nội dung cụ thể phương án đơn giản hóa TTHC: 4 thủ tục, mỗi thủ tục cắt giảm 3 ngày làm việc so với quy định.

Nhóm thủ tục, quy định hành chính có liên quan lĩnh vực quản lý các khu công nghiệp và Chế xuất có 73 TTHC thực hiện rà soát, đánh giá. Kết quả, đã đơn giản hóa 18 TTHC sau khi thực hiện rà soát, đánh giá chiếm tỷ lệ 24,6% tổng số thủ tục được rà soát, đánh giá. Cụ thể: 12 thủ tục, mỗi thủ tục cắt giảm 3 ngày làm việc so với quy định; 1 thủ tục cắt giảm 2 ngày làm việc so với quy định; 1 thủ tục cắt giảm 10 ngày làm việc so với quy định; 3 thủ tục, mỗi thủ tục cắt giảm 5 ngày làm việc so với quy định; 1 thủ tục cắt giảm 1,5 ngày làm việc so với quy định.

Nhóm thủ tục, quy định hành chính có liên quan lĩnh vực Lao động, Thương binh và Xã hội có 58 TTHC thực hiện rà soát, đánh giá. Kết quả, đã đơn giản hóa 12 TTHC sau khi thực hiện rà soát, đánh giá chiếm tỷ lệ trên 20,6% tổng số TTHC được rà soát, đánh giá. Cụ thể: 7 thủ tục, mỗi thủ tục cắt giảm 1 ngày làm việc so với quy định; 5 thủ tục, mỗi thủ tục cắt giảm 2 ngày làm việc so với quy định.

Nhìn chung, việc rà soát, đánh giá thủ tục hành chính TTHC đối với các lĩnh vực “nóng” này đã được sự hoan nghênh, hưởng ứng của người dân và doanh nghiệp, qua đó tạo môi trường sản xuất, kinh doanh, ổn định cuộc sống, phát triển xã hội.

Huy Thành