Đồng bộ giải pháp ngăn chặn nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân

27/06/2019

(Chinhphu.vn) – Với những chỉ đạo quyết liệt của Trung ương, công tác phòng chống tham nhũng (PCTN) trên địa bàn Thủ đô những năm qua đã có chuyển biến tích cực và đạt được kết quả bước đầu. Hà Nội đã triển khai đồng bộ giải pháp ngăn chặn tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp.

Chủ tịch Thành phố Nguyễn Đức Chung báo cáo tại điểm cầu Hà Nội. Ảnh: Thùy Linh

Sáng 27/6, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc phổ biến, quán triệt Chỉ thị số 10/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc.

Luôn xác định trách nhiệm của người đứng đầu trong PCTN

Báo cáo tại điểm cầu Hà Nội, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết, trong những năm qua, các chỉ đạo về công tác PCTN của Trung ương được Thành phố thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, kịp thời. Nhiều giải pháp, biện pháp để phòng ngừa, ngăn chặn tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp đã được Thành phố đưa ra. Cụ thể, Thành phố luôn xác định vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị trong công tác PCTN. Thủ trưởng các đơn vị phải chịu trách nhiệm cá nhân trước Thành ủy, UBND Thành phố và cấp trên trực tiếp về toàn bộ công việc thuộc trách nhiệm và thẩm quyền của mình; trực tiếp tiếp công dân, tiếp thu đầy đủ và xử lý, phúc đáp kịp thời, giải trình theo quy định các phản ánh, kiến nghị của người dân và doanh nghiệp; kịp thời xử lý, chỉ đạo giải quyết khiếu nại tố cáo (KNTC) của công dân.

Trong 6 tháng đầu năm 2019, các cơ quan hành chính của Thành phố đã tiếp thường xuyên hơn 15.000 lượt công dân; đã thành lập Tổ công tác do 1 Phó Chủ tịch UBND Thành phố làm Tổ trưởng để xử lý, giải quyết các vụ KNTC tồn đọng, phức tạp. Ngoài ra, lãnh đạo Thành phố đã quan tâm, tổ chức các buổi đối thoại với người dân, công nhân lao động và doanh nghiệp để lắng nghe, chia sẻ những khó khăn và có các chỉ đạo để tháo gỡ kịp thời.

Với mục tiêu lấy người dân và doanh nghiệp làm trọng tâm để phục vụ, lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp là thước đo đánh giá chất lượng hoạt động của hệ thống chính quyền từ Thành phố đến cơ sở, trong thời gian qua tất cả hệ thống bộ máy chính trị của Thành phố đã quyết tâm thực hiện việc tăng cường trật tự, kỷ cương hành chính; nâng cao vai trò nêu gương, đạo đức công vụ, tinh thần, thái độ, ý thức, văn hóa ứng xử của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cấp của Thành phố.

Thành phố đã ban hành 02 bộ “Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc Thành phố” và “Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn Thành phố”. Đã tập trung rà soát, sắp xếp, kiện toàn, tinh gọn đầu mối các tổ chức của hệ thống chính trị, các cơ quan chuyên môn bảo đảm “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ quy trình, rõ hiệu quả” theo nguyên tắc “một đầu mối - một việc xuyên suốt”; hoàn thiện quy chế, quy trình giải quyết công việc, xây dựng quy trình phối hợp liên thông giữa các cấp, các ngành trong giải quyết TTHC để giảm phiền hà cho người dân và doanh nghiệp.

Toàn cảnh điểm cầu Hà Nội. Ảnh: Thùy Linh

Ngăn chặn tình trạng nhũng nhiễu nhờ làm tốt công tác CCHC

Theo Chủ tịch Thành phố Nguyễn Đức Chung, để ngăn chăn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà trong giải quyết công việc, thời gian qua, Thành phố cũng xác định làm tốt công tác CCHC và công khai minh bạch. Thành ủy đã ban hành Chương trình 08 về “đẩy mạnh CCHC, tạo bước chuyển mạnh về kỷ luật, kỷ cương, ý thức trách nhiệm, chất lượng phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016-2020”. Đồng thời, chính thức triển khai áp dụng mô hình cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong cung ứng dịch vụ công tại các đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp, hợp tác xã tại Thành phố.

Cùng với đó, Thành phố đẩy mạnh ứng dụng CNTT, xây dựng chính quyền điện tử để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong việc đăng ký và giám sát việc giải quyết TTHC. Đến nay, có 1.120 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 (đạt 62%); nhiều đơn vị đã triển khai tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích; 100% hồ sơ đăng ký kinh doanh qua mạng...

Ngoài ra, Hà Nội thường xuyên thanh tra, kiểm tra trách nhiệm thực thi công vụ, quy tắc giao tiếp ứng xử nơi công sở, việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; xử lý nghiêm các tập thể, cá nhân sai phạm. Tăng cường hoạt động giám sát của HĐND, Ủy ban MTTQ, Ban Thanh tra nhân dân, cơ quan truyền thông và báo chí trong PCTN; từng bước xây dựng văn hóa không tham nhũng trong xã hội, trước hết là trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Quan tâm giám sát, kiểm soát việc thực thi quyền lực của người có chức vụ, quyền hạn; xóa bỏ tình trạng “lợi ích nhóm”.

Đối thoại, giải quyết kịp thời, dứt điểm KNTC

Trong thời gian tới, Hà Nội sẽ tiếp tục chỉ đạo các ngành, các cấp nghiêm túc thực hiện các chỉ đạo của Trung ương, nhất là Chỉ thị số 10/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa, đẩy mạnh CCHC, tăng cường công khai, minh bạch; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin; siết chặt kỷ cương, kỷ luật hành chính, tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ công vụ; tổ chức đối thoại, giải quyết kịp thời, dứt điểm KNTC. Quan tâm hơn nữa đến công tác tuyên truyền pháp luật về PCTN.

Siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính gắn với việc thực hiện tốt quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị, coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt. Đề cao vai trò nêu gương, trách nhiệm của người đứng đầu các cấp, các cơ quan, đơn vị, bộ phận trực thuộc; chịu trách nhiệm trực tiếp, chịu kỷ luật liên quan đến lỗi, vi phạm của cấp dưới thuộc trách nhiệm quản lý.

Đồn thời, tăng cường thanh tra, kiểm tra đột xuất về trách nhiệm thực thi công vụ, đạo đức nghề nghiệp, quy tắc giao tiếp ứng xử nơi công sở, chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; xử lý nghiêm các tập thể, cá nhân sai phạm.

Thùy Linh