Giải đáp nhiều kiến nghị của người dân qua đối thoại

28/11/2019

(Chinhphu.vn) - Trong năm 2019, công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo (KNTC) tiếp tục được quan tâm, chỉ đạo thực hiện. Thành phố Hà Nội xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng và đã huy động được sức mạnh, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ Thành phố đến cơ sở, nhất là trong xử lý, giải quyết các vụ KNTC đông người, phức tạp trên địa bàn.

Lãnh đạo UBND Thành phố đã duy trì lịch tiếp công dân định kỳ vào ngày thứ Ba tuần thứ 3 hàng tháng để tạo điều kiện thuận lợi cho công dân thực hiện quyền KNTC, đồng thời, lãnh đạo UBND Thành phố tiếp thu ý kiến của công dân, chỉ đạo xem xét, kết luận, quyết định giải quyết chính xác các vụ việc; yêu cầu các đơn vị tăng cường phối hợp trao đổi thông tin, nhất là trong việc phối hợp giải quyết các vụ KNTC đông người, phức tạp.

Để nâng cao chất lượng giải quyết các vụ việc KNTC, lãnh đạo Thành phố đã chỉ đạo tăng cường tiếp và đối thoại với công dân nhất là vụ việc khiếu kiện đông người, phức tạp, không để phát sinh thành “điểm nóng” gây phức tạp về an ninh, trật tự; nghiêm túc thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật, quyết định xử lý tố cáo. Về cơ bản, việc giải quyết KNTC ở các đơn vị được thực hiện đúng trình tự, thủ tục, đảm bảo khách quan, chính xác, bảo vệ quyền lợi chính đáng của công dân. Công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC đã có chuyển biến tích cực, chất lượng giải quyết các vụ việc tại cơ sở được nâng lên.

Qua giải quyết KNTC, các cơ quan hành chính nhà nước của Thành phố đã kịp thời phát hiện, kiến nghị xử lý một số sai phạm liên quan đến công tác quản lý đất đai, GPMB... bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người dân, góp phần ổn định tình hình và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên toàn Thành phố.

Kết quả, từ đầu năm đến nay, các cơ quan hành chính của Thành phố đã tiếp 29.581 lượt công dân đến KNTC. Trong đó, cấp Thành phố tiếp 5.811 lượt công dân; Cấp huyện 12.322 lượt công dân; Cấp xã 9.488 lượt công dân; Sở, ngành1.960 lượt công dân. Các cơ quan hành chính của Thành phố đã tiếp nhận và xử lý 35.520 đơn các loại, gồm 5.643 đơn khiếu nại; 4.003 đơn tố cáo và 25.874 đơn kiến nghị, phản ánh, dân nguyện. Nội dung đơn KNTC chủ yếu liên quan đến lĩnh vực quản lý, sử dụng đất đai, GPMB, cưỡng chế thu hồi đất; quản lý trật tự xây dựng; công tác quản lý, sử dụng đất nông nghiệp tại một số huyện; công tác quản lý, sử dụng nhà chung cư... Nhìn chung, các đơn của công dân đã được phân loại, xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Ngoài ra, các cơ quan hành chính của Thành phố đã tiếp 274 lượt đoàn đông người/78 vụ việc KNTC. Nội dung KNTC chủ yếu liên quan đến việc thu hồi đất, giải phóng mặt bằng, giao đất dịch vụ khi triển khai các dự án trên địa bàn Thành phố, việc cải tạo nâng cấp một số chợ...

Lãnh đạo UBND Thành phố đã kịp thời chỉ đạo các quận, huyện, thị xã, sở, ban, ngành có liên quan tập trung giải quyết dứt điểm các vụ KNTC theo đúng trình tự, thủ tục, đề xuất phương án giải quyết có lý, có tình, có tính khả thi cao, tạo được sự đồng thuận trong nhân dân, nhất là các vụ phức tạp, đông người; đồng thời, xử lý theo quy định của pháp luật những trường hợp lợi dụng quyền KNTC, kích động tập trung đông người, gây mất an ninh, trật tự tại trụ sở các cơ quan hành chính nhà nước và gây tiềm ẩn các vấn đề phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Để công tác tiếp công dân, xử lý đơn và giải quyết KNTC tiếp tục được nâng cao, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong tiếp công dân định kỳ hoặc đột xuất để tiếp nhận thông tin, lắng nghe, đối thoại trực tiếp và xử lý những phản ánh, kiến nghị của công dân, trong thời gian tới, các cấp, các ngành của Thành phố tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết, Kế hoạch của Trung ương và Thành phố; đề cao trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ giải quyết KNTC thuộc thẩm quyền, chỉ đạo xác minh khách quan, đúng pháp luật, làm rõ nguyên nhân phát sinh, kết luận rõ đúng, sai, đề ra phương án giải quyết phù hợp, có lý, có tình.

Tăng cường tuyên truyền Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và các văn bản hướng dẫn thi hành (tập trung ở khu vực xã, phường, thị trấn), gắn với việc thực hiện chế độ chính sách của Nhà nước về một số lĩnh vực thường phát sinh KNTC như đất đai, GPMB, quản lý, sử dụng đất nông nghiệp... qua đó, giúp người dân hiểu và đồng thuận với chủ trương, chính sách phát triển kinh tế, xã hội của Thành phố và của địa phương. Nâng cao chất lượng giải quyết các vụ việc KNTC thuộc thẩm quyền, phấn đấu đạt tỷ lệ trên 85%; thực hiện tốt các quyết định giải quyết khiếu nại, quyết định xử lý tố cáo đã có hiệu lực pháp luật, phấn đấu đạt tỷ lệ trên 80%.

Đồng thời, tiếp tục phát huy vai trò của các Tổ công tác, tập trụng giải quyết các vụ việc đông người, phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh, trật tự, nhất là các vụ việc theo Nghị quyết số 22/2009/NQ-HĐND của HĐND Thành phố, Kế hoạch số 1130/KH-TTCP, Kế hoạch số 363/KH-TTCP của Thanh tra Chính phủ.

Đặc biệt thực hiện tốt công tác tiếp công dân thường xuyên, định kỳ theo quy định; tăng cường đối thoại với công dân nhằm xử lý dứt điểm các vụ việc ngay từ cơ sở, tránh để kéo dài, vượt cấp; chủ động phối hợp với ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp và các đoàn thể, các cơ quan nội chính trong công tác giải quyết KNTC. Tăng cường công tác hòa giải ở cơ sở; công tác quản lý nhà nước về tiếp công dân, giải quyết KNTC. Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong việc tiếp công dân, xử lý đơn.

Vĩnh Hoàng