Gỡ vướng cho các đối tượng gặp khó khăn vì dịch COVID-19

10/11/2020

(Chinhphu.vn) – Theo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Hà Nội, trong quá trình triển khai Nghị quyết số 154/NQ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ về bổ sung đối tượng hỗ trợ là người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương còn vướng mắc do một trong các điều kiện hỗ trợ chưa đáp ứng được.

Để tạo điều kiện cho người lao động và doanh nghiệp tiếp cận được gói hỗ trợ 16.000 tỷ đồng, các nội dung Nghị quyết và Quyết định mới đây của Chính phủ đã được sửa đổi, bổ sung, đã cắt giảm các điều kiện và quy trình.

Cụ thể, tại Nghị quyết số 154/NQ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ đã Bỏ quy định doanh nghiệp đã trả trước tối thiểu 50% lương ngừng việc cho người lao động; bỏ quy định giải ngân trực tiếp hằng tháng đến người bị ngừng việc; bổ sung quy định người sử dụng lao động trực tiếp lập hồ sơ vay tại Ngân hàng Chính sách xã hội; tự kê khai, chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực về số lao động ngừng việc, số liệu xác định doanh thu đáp ứng điều kiện vay theo quy định.

Tại Quyết định số 32/2020/QĐ-TTg ngày 19/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ đã thay thế quy định có từ 20% hoặc từ 30% người lao động trở lên đang tham gia Bảo hiểm xã hội bắt buộc phải ngừng việc từ 01 tháng liên tục trở lên; đã trả trước tối thiểu 50% tiền lương ngừng việc cho người lao động trong khoảng thời gian từ ngày 01/4/2020 đến hết ngày 30/6/2020 thành có người lao động đang tham gia Bảo hiểm xã hội bắt buộc phải ngừng việc từ 01 tháng liên tục trở lên trong khoảng thời gian từ ngày 01/4/2020 đến hết ngày 31/12/2020.

Thay thế quy định đang gặp khó khăn về tài chính, không cân đối đủ nguồn để trả lương ngừng việc cho người lao động, đã sử dụng hết quỹ dự phòng tiền lương để trả lương cho người lao động ngừng việc thành “Người sử dụng lao động có doanh thu quý I năm 2020 giảm 20% trở lên so với quý IV năm 2019 hoặc doanh thu của quý liền kề trước thời điểm xét hưởng giảm 20%  trở lên so với cùng kỳ năm 2019.”

Bãi bỏ toàn bộ Điều 14 của Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ  bao gồm các hồ sơ, thủ tục trình xác nhận tại cấp huyện, cấp tỉnh. Sửa đổi, quy định lại Điều 15 của Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ  theo hướng người sử dụng lao động chịu trách nhiệm kê khai trung thực các nội dung, thông tin cần thiết, chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của các thông tin kê khai, trực tiếp gửi hồ sơ tới Ngân hàng Chính sách xã hội để phê duyệt hồ sơ vay nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn vay để trả lương ngừng việc cho người lao động theo đúng kết luận của Thủ tướng Chính phủ.

Trường hợp người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 dẫn đến phải giảm từ 20% lao động tham gia Bảo hiểm xã hội trở lên so với thời điểm cơ quan có thẩm quyền công bố dịch thì được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất không quá 03 tháng kể từ thời điểm nộp hồ sơ đề nghị xét hưởng (thay vì quy định giảm 50% lao động trở lên tại Nghị quyết số 42/NQ-CP).

Theo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Hà Nội, hiện Sở đã xây dựng dự thảo Tờ trình, Quyết định của UBND Thành phố sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 1955/QĐ-UBND ngày 12/5/2020 của UBND thành phố Hà Nội về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn. Hiện nay đang xin ý kiến góp ý của các Sở, Ngành liên quan trước khi tổng hợp báo cáo UBND Thành phố.

Cũng theo Sở Lao động, Thương binh và xã hội Hà Nội, trong quá trình triển khai Nghị quyết số 154/NQ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ về bổ sung đối tượng hỗ trợ là người lao động tạm hoãn hợp động lao động, nghỉ việc không hưởng lương còn vướng mắc do một trong các điều kiện hỗ trợ chưa đáp ứng được.

Cụ thể, Nghị quyết số 154/NQ-CP ngày 19/10/2020 của chính phủ bổ sung đối tượng hỗ trợ là người lao động tạm hoãn hợp động lao động, nghỉ việc không hưởng lương tại “cơ sở giáo dục dân lập, tư thục, cơ sở giáo dục công lập tự bảo đảm chi thường xuyên ở các cấp Mầm non, Mẫu giáo, Tiểu học, trung học cơ sở, Trung học phổ thông" (trước đây Nghị quyết số 42/NQ-CP chỉ quy định đối tượng người lao động tạm hoãn hợp động lao động, nghỉ việc không hưởng lương tại doanh nghiệp).

Tuy nhiên một trong các điều kiện hỗ trợ cho nhóm đối tượng này được quy định tại Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ là: “thời điểm bắt đầu tạm hoãn thực hiện Hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương từ ngày 01/4/2020 đến ngày 01/6/2020”. Thực tế số lao động trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn Thành phố được nghỉ việc phòng, chống dịch từ tháng 2/2020, vì vậy số lao động này sẽ không đủ điều kiện hỗ trợ theo quy định.  

Minh Anh