Hà Nội lập kế hoạch sử dụng đất năm 2016 cấp huyện

03/11/2015

(Chinhphu.vn) - UBND TP Hà Nội vừa giao sở, ngành liên quan, UBND quận, huyện, thị xã thực hiện việc lập kế hoạch sử dụng đất năm 2016 cấp huyện, trình UBND TP quyết định phê duyệt trước 31/12/2015 để làm căn cứ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn thành phố năm 2016.

Theo Công văn của Bộ Tài nguyên và Môi trường gửi UBND TP Hà Nội nêu rõ, thực hiện Luật Đất đai năm 2013, Nghị định số 43/2014/NĐ-CP, ngày 15/5/2014, của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai, Bộ Tài nguyên và Môi trường đang trình Chính phủ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) cấp quốc gia để Chính phủ trình Quốc hội vào Kỳ họp thứ 10.

Để đảm bảo có kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của cấp huyện làm căn cứ giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất và đấu giá quyền sử dụng đất kịp thời phục vụ phát triển kinh tế, xã hội các địa phương trong năm 2016, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị triển khai việc lập kế hoạch sử dụng đất năm 2016 cấp huyện.

Theo đó, căn cứ vào quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 cấp tỉnh đã được phê duyệt và danh mục công trình, dự án phục vụ phát triển kinh tế, xã hội năm 2016 để lập kế hoạch sử dụng đất năm 2016 cấp huyện theo đúng trình tự, nội dung quy định tại Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT, ngày 2/6/2014, của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

Các chỉ tiêu sử dụng đất trong kế hoạch sử dụng đất năm 2016 cấp huyện phải đảm bảo phù hợp với chỉ tiêu sử dụng đất trong quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 cấp tỉnh; các trường họp phát sinh chỉ tiêu sử dụng đất năm 2016 không phù hợp với chỉ tiêu sử dụng đất trong quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 cấp tỉnh đề nghị cập nhật vào điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh, cấp huyện trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Nguyên Phương