Hà Nội: Phấn đấu trên 96% số xã đạt chuẩn nông thôn mới

02/04/2020

(Chinhphu.vn) - Mục tiêu cơ bản phấn đấu thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới đến hết năm 2020 của thành phố Hà Nội: Số xã đạt chuẩn NTM đạt trên 96%; thu nhập bình quân dân cư nông thôn đạt 53 triệu đồng/người/năm.

Bên cạnh đó, phấn đấu tỷ lệ hộ nghèo khu vực nông thôn còn dưới 0,5%; số xã đạt chuẩn NTM nâng cao lũy kế đến hết năm 2020 đạt 20 xã.

Về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2016-2020, thành phố Hà Nội là địa phương tự chủ ngân sách, hằng năm thành phố đã quan tâm đầu tư có trọng tâm, trọng điểm và dành nguồn lực đáng kể đầu tư cho xây dựng NTM. Từ năm 2016 đến hết năm 2019, thành phố Hà Nội đã bố trí cho Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTMnăm 2020 là 16.225,4 tỷ đồng, trong đó, ngân sách hỗ trợ trực tiếp 5.946,9 tỷ đồng, nguồn vốn hỗ trợ lồng ghép 10.278,5 tỷ đồng.

Năm 2020, ngân sách thành phố bố trí cho Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM năm 2020 là 4.685,8 triệu đồng, trong đó, ngân sách hỗ trợ trực tiếp 1.026,9 tỷ đồng, nguồn vốn hỗ trợ lồng ghép 3.658,9 tỷ đồng.

Nguyên Phương