Hà Nội quy định về bổ nhiệm, điều động, miễn nhiệm cán bộ

16/09/2019

(Chinhphu.vn) - UBND thành phố Hà Nội vừa có quyết định quy định về việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, biệt phái, từ chức, miễn nhiệm công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý, người quản lý doanh nghiệp, cử người đại diện quản lý phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý, quyết định của Chủ tịch UBND thành phố và thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND thành phố; Chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã.

Quy định nêu rõ về nguyên tắc thực hiện: Cấp ủy, tổ chức Đảng và tập thể lãnh đạo cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định một cách dân chủ trên cơ sở phát huy đầy đủ trách nhiệm và quyền hạn của từng thành viên, nhất là của người đứng đầu cơ quan, đơn vị; phải xuất phát từ yêu cầu, vị trí việc làm, số lượng cấp phó theo quy định, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị; phải căn cứ vào phẩm chất, đạo đức, năng lực, sở trường của công chức, viên chức và tiêu chuẩn chức danh…

Căn cứ hướng dẫn của Thành ủy về công tác quy hoạch cán bộ và phân cấp của UBND thành phố về quản lý công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý, người quản lý doanh nghiệp, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị xây dựng quy hoạch cán bộ theo từng giai đoạn; hằng năm rà soát, bổ sung quy hoạch gửi Sở Nội vụ để thẩm định, báo cáo Ban Cán sự đảng UBND thành phố phê duyệt.

UBND thành phố giao Giám đốc Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan theo dõi, kiểm tra, hướng dẫn các sở, ban, ngành; UBND các quận, huyện, thị xã; tổng công ty, công ty TNHH một thành viên, doanh nghiệp có vốn nhà nước thực hiện quy định này.

Minh Hương