Hà Nội: Sau tinh gọn đã giảm 46 phòng, ban

28/06/2020

(Chinhphu.vn) - Thành phố Hà Nội đã thực hiện việc sắp xếp, kiện toàn cơ cấu tổ chức của 22/22 sở và tương đương; sau sắp xếp giảm 46 phòng, ban.

Thành phố đã rà soát, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, thực sự hiệu lực, hiệu quả - Ảnh minh họa

Trong giai đoạn 2011-2015, toàn thành phố đã giảm 1 cơ quan hành chính trực thuộc; khối đơn vị sự nghiệp giảm 2 đơn vị, thành lập mới 4 đơn vị thuộc UBND thành phố; nhưng tăng 9 đơn vị sự nghiệp trực thuộc sở, ban, ngành.

UBND thành phố đã ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 8 đơn vị; điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn 2 đơn vị; sửa đổi quy định chức năng, nhiệm vụ 1 tổ chức hành chính thuộc sở; kiện toàn cơ cấu tổ chức, mô hình hoạt động thanh tra ngành xây dựng; thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức Ban Tiếp công dân thành phố; kiện toàn, sắp xếp Văn phòng Đăng ký đất đai một cấp thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường.

Từ năm 2016 đến nay, thành phố tập trung rà soát, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thành phố theo hướng tinh gọn, thực sự hiệu lực, hiệu quả, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và các quy định của Trung ương.

Cụ thể, thành phố đã thực hiện việc sắp xếp, kiện toàn cơ cấu tổ chức của 22/22 sở và tương đương; sau sắp xếp giảm 46 phòng, ban; hoàn thành sắp xếp 70 ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thành 41 ban quản lý dự án (giảm 41,4%); hoàn thành tổ chức lại Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Hà Nội trên cơ sở hợp nhất Quỹ Đầu tư phát triển thành phố, Quỹ Phát triển đất thành phố, Quỹ Bảo vệ môi trường (Sở Tài nguyên và Môi trường); hoàn thành sắp xếp các đơn vị sự nghiệp cấp huyện; sáp nhập Trung tâm Sát hạch để cấp phép lái xe trực thuộc Sở Giao thông Vận tải vào Tổng công ty Vận tải Hà Nội; chuyển 5 trường trung cấp chuyên nghiệp và chức năng quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp từ Sở Giáo dục và Đào tạo sang Sở Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý nhà nước theo quy định của Luật Giáo dục nghề nghiệp.

UBND thành phố cũng chỉ đạo thực hiện giải thể cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Giải phóng mặt bằng thành phố và thành lập Phòng Công tác giải phóng mặt bằng thuộc Văn phòng UBND thành phố; quyết định thí điểm thành lập Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị trực thuộc UBND quận, huyện, thị xã; tổ chức lại Trung tâm Y tế quận, huyện, thị xã trực thuộc Sở Y tế trên cơ sở sáp nhập Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình cấp huyện và Trung tâm Y tế quận, huyện, thị xã; Quyết định thành lập Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm Hà Nội và Quyết định thành lập Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố trên cơ sở tổ chức lại Trung tâm Y tế dự phòng Hà Nội.

Sau sắp xếp, Hà Nội có 579 đơn vị hành chính cấp xã

Với sự vào cuộc đồng bộ của cấp ủy, chính quyền các cấp, công tác sắp xếp, ổn định bộ máy tổ chức các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của Hà Nội được thực hiện bài bản, đúng quy định. Qua đó, sớm ổn định đời sống của nhân dân, bảo đảm yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh.

Thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã, UBND thành phố đã ban hành Kế hoạch số 36/KH-UBND ngày 20/2/2020 triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết số 895/NQ-UBTVQH14 ngày 11/2/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc thành phố Hà Nội. Theo đó, cấp ủy, chính quyền các cấp thành phố đã tích cực phổ biến, triển khai bảo đảm đúng quy định, tiến độ. UBND thành phố cũng yêu cầu quận Hai Bà Trưng, các huyện Phúc Thọ, Phú Xuyên thành lập Ban Chỉ đạo và xây dựng kế hoạch để triển khai thực hiện Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Thành phố cũng chỉ đạo các cơ quan truyền thông thực hiện thông tin trên đài truyền thanh, cổng thông tin điện tử của các quận, huyện, thị xã để các tổ chức, công dân biết nội dung Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và kế hoạch triển khai thực hiện, về công tác sắp xếp tổ chức bộ máy trên địa bàn thành phố. Ban Thường vụ Quận ủy, Huyện ủy tại các địa phương thực hiện việc sắp xếp đã thành lập Đảng bộ, chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ lâm thời tại các đơn vị hành chính mới theo các quy định của Điều lệ Đảng, sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy và hướng dẫn của các Ban đảng Thành ủy.

Thường trực HĐND các quận, huyện cũng đã chỉ định triệu tập viên và hướng dẫn tổ chức kỳ họp HĐND của đơn vị hành chính mới để kiện toàn Thường trực HĐND, UBND tại các đơn vị hành chính mới theo quy định tại Điều 134, khoản 1 Điều 137 Luật Tổ chức chính quyền địa phương. Ngày 01/3/2020, thành phố Hà Nội chính thức tổ chức lễ công bố về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã và ra mắt đơn vị hành chính gồm: Phường Nguyễn Du, phường Phạm Đình Hổ (quận Hai Bà Trưng), xã Sen Phương, xã Xuân Đình (huyện Phúc Thọ), xã Nam Tiến (huyện Phú Xuyên). Như vậy, đến nay, toàn thành phố có 579 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 383 xã, 175 phường và 21 thị trấn.

Tại các địa phương, UBND các quận, huyện đã ban hành quyết định bố trí các chức danh công chức cấp xã tại các đơn vị hành chính mới. Chỉ đạo UBND các xã, phường mới bố trí sắp xếp đội ngũ người hoạt động không chuyên trách cấp xã theo quy định. Chỉ đạo chuẩn bị trụ sở, cơ sở vật chất cần thiết để các tổ chức trong hệ thống chính trị của các đơn vị hành chính mới làm việc. Xây dựng phương án sắp xếp phù hợp đối với các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở; phối hợp với Sở Y tế để sắp xếp phù hợp trạm y tế trên địa bàn các đơn vị hành chính mới. Phối hợp với Công an thành phố bố trí, sắp xếp số lượng công an chính quy tại các phường, xã theo quy định.

Việc sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách cấp xã tại các xã, phường sau khi hợp nhất vào đơn vị hành chính mới theo hướng bố trí vào các chức danh cán bộ, công chức cấp xã của đơn vị hành chính mới; điều động, bố trí vào vị trí cán bộ, công chức của các xã, phường khác trong huyện, quận và tiếp nhận vào các vị trí công chức hành chính, viên chức đơn vị sự nghiệp cấp huyện nếu đủ các điều kiện theo quy định.

Vĩnh Hoàng