Hậu kiểm, kiểm tra kinh doanh, sản xuất trang thiết bị y tế

26/02/2020

(Chinhphu.vn) - Sở Y tế Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 582/KH-SYT về Hậu kiểm, kiểm tra các cơ sở kinh doanh, sản xuất trang thiết bị trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2020.

Theo đó, Kế hoạch này được đưa ra nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước về hoạt động sản xuất, kinh doanh trang thiết bị y tế tư nhân trên địa bàn Thành phố cũng như thực hiện công tác kiểm tra theo đúng quy định.

Cụ thể, thông qua công tác kiểm tra để kịp thời chấn chỉnh hoạt động hành nghề không đúng quy định pháp luật. Lồng ghép công tác tuyên truyền, hướng dẫn các quy định pháp luật về hành nghề của các cơ sở trong hoạt động kiểm tra; xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm.

Về nội dung, kiểm tra cơ sở đạt đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh trang thiết bị y tế theo Nghị định số 36/2016/NĐ-CP; Nghị định số 169/2018/NĐ-CP của Chính phủ; Thông tư số 46/2017/TT-BYT, ngày 15-12-2017, của Bộ Y tế và Quyết định 7115/QĐ-BYT, ngày 01-12-2016, của Bộ Y tế về việc ban hành quy trình thanh tra trang thiết bị y tế.

Cơ sở kinh doanh trang thiết bị y tế; Cơ sở sản xuất trang thiết bị y tế là đối tượng cần được kiểm tra; kiểm tra theo kế hoạch; kiểm tra đột xuất, theo sự vụ, khi có chỉ đạo các cấp có thẩm quyền.

Thiện Tâm