Huyện Sóc Sơn: Hướng đến xây dựng chính quyền điện tử

15/02/2019

(Chinhphu.vn) - Đó là yêu cầu xuyên suốt trong Kế hoạch số 45/KH-UBND của UBND huyện Sóc Sơn vừa ban hành, triển khai ứng dụng công nghệ thông tin năm 2019.

Theo đó, năm 2019, huyện Sóc Sơn tiếp tục duy trì 100% cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong các phòng, ban, đơn vị trực thuộc huyện và 100% cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong các UBND xã, thị trấn được trang bị máy tính phục vụ công tác. 100% cán bộ, công chức, viên chức từ huyện đến cơ sở được cấp tài khoản phần mềm quản lý văn bản, hộp thư điện tử công vụ để khai thác, sử dụng trao đổi thông tin trong công việc và điều hành tác nghiệp.

55% các dịch vụ công trực tuyến cấp huyện và xã, thị trấn đạt mức 3 trở lên, gắn với việc khai thác cơ sở dữ liệu dùng chung của thành phố.

Phấn đấu đảm bảo tỷ lệ hồ sơ đăng ký qua mạng đối với dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 cấp xã đạt trên 90%.

Đối với dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 cấp huyện lĩnh vực tư pháp, quản lý đô thị, thông tin và truyền thông đạt 100%, lĩnh vực đăng ký kinh doanh đạt trên 50%...

Cũng trong năm 2019, huyện Sóc Sơn duy trì 100% UBND xã, thị trấn ứng dụng hiệu quả phần mềm một cửa điện tử liên thông (phần mềm “Một cửa 3 cấp”) trong tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính. 100% cán bộ, công chức, viên chức phòng, ban, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc huyện và xã, thị trấn được đào tạo, đào tạo lại kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin và khai thác, sử dụng các ứng dụng phần mềm dùng chung.

Đảm bảo hạ tầng kỹ thuật phục vụ giao ban trực tuyến với UBND thành phố và các sở, ngành thành phố. Đảm bảo hạ tầng kỹ thuật cho 100% các xã, thị trấn phục vụ kết nối mạng WAN (mạng diện rộng) của thành phố và thực hiện các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4. Tỷ lệ văn bản chuyển, nhận, xử lý qua mạng của huyện đạt trên 95%.

Bên cạnh đó, huyện Sóc Sơn sẽ rà soát, đề xuất đầu tư thay thế, bổ sung trang thiết bị công nghệ thông tin cho UBND các xã, thị trấn và các phòng, ban, đơn vị thuộc huyện để đảm bảo 100% cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong các phòng, ban, đơn vị trực thuộc huyện và cán bộ, công chức làm việc trong các UBND xã, thị trấn được trang bị máy tính phục vụ công tác. Tiếp tục sử dụng hiệu quả phần mềm quản lý văn bản và điều hành tác nghiệp, các dịch vụ công trực tuyến do thành phố triển khai đến các phòng, ban, đơn vị trực thuộc và các xã, thị trấn; mục tiêu 95% văn bản, tài liệu được trao đổi chính thức giữa UBND huyện tới các phòng, ban, đơn vị trực thuộc và UBND các xã, thị trấn thông qua cổng thông tin điện tử, giảm sổ sách, giấy tờ. Đẩy mạnh hoạt động Cổng thông tin điện tử của UBND huyện đảm bảo cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin trong hoạt động, chỉ đạo, điều hành của UBND huyện...

Mục tiêu của huyện Sóc Sơn là đẩy mạnh và khai thác có hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các phòng, ban, ngành của huyện, UBND các xã, thị trấn để xây dựng chính quyền điện tử, đồng thời gắn kết chặt chẽ với cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính và cung cấp các dịch vụ công trực tuyến phục vụ tốt hơn cho người dân và doanh nghiệp...

Huy Thành