Huyện Thường Tín: Hướng đến sự hài lòng của người dân đối với cơ quan hành chính

06/09/2019

(Chinhphu.vn) - Hằng năm, huyện Thường Tín thực hiện việc khảo sát, đo lường sự hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính các cấp. Kết quả cụ thể cho thấy, trong năm 2017, mức độ hài lòng về giải quyết TTHC ở cấp xã là 65%, về sự phục vụ của cán bộ, công chức là 68%. Tỷ lệ này ở cấp huyện lần lượt là 80% và 89%.

Năm 2018, mức độ hài lòng về giải quyết TTHC ở cấp xã là 75,99%, về sự phục vụ của cán bộ, công chức là 77,45%. Ở cấp huyện lần lượt là 81% và 87%.

Chủ tịch UBND huyện Thường Tín Kiều Xuân Huy cho biết, thực hiện Chương trình 08-CTr/TU, huyện Thường Tín đã xây dựng, ban hành 59 văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện trên địa bàn; thành lập Ban Chỉ đạo do Chủ tịch UBND huyện làm Trưởng ban; tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phối hợp với Sở Nội vụ tổ chức 4 hội nghị tập huấn về công tác CCHC; đồng thời, tăng cường kiểm tra, giám sát. Từ tháng 7/2016 đến nay, huyện đã tổ chức 68 lượt kiểm tra, tái kiểm tra đối với các cơ quan chuyên môn và UBND các xã, thị trấn. Qua kiểm tra đã ban hành văn bản phê bình 7 xã, chỉ đạo khắc phục những tồn tại, hạn chế trong cải cách hành chính, chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương công vụ.

Huyện và các xã đã thực hiện niêm yết công khai toàn bộ quy trình giải quyết các TTHC tại bộ phận một cửa và trên Cổng thông tin điện tử của huyện; duy trì việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC vào sáng thứ 7 hằng tuần; niêm yết công khai hòm thư điện tử, số điện thoại đường dây nóng, hòm thư tiếp nhận ý kiến phản ánh của tổ chức, công dân tại bộ phận một cửa huyện và các xã...

Đến nay, trên địa bàn huyện đã triển khai 63 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 (trong đó có 36 dịch vụ công ở cấp huyện và 27 ở cấp xã). Tỷ lệ hồ sơ giao dịch trực tuyến ngày một tăng. Ở cấp xã, tính từ ngày 15/12/2016 đến nay, có 16.402 hồ sơ nộp trực tuyến, chiếm 98,2%, tỷ lệ này ở cấp huyện là 95,1%.

Tuy vậy, Chủ tịch UBND huyện Thường Tín cho rằng, tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến ở huyện và các xã còn thấp, chưa đạt chỉ tiêu kế hoạch (hiện tại ở cấp huyện là 16,07% và cấp xã là 18,75% so với kế hoạch là 40-50%); trụ sở làm việc của một số xã chưa đảm bảo, bộ phận một cửa chưa đảm bảo tiêu chuẩn 40m2; nhiều trang thiết bị văn phòng chưa đồng bộ; sự phối hợp giữa các cơ quan trong công tác CCHC có lúc, có nơi chưa chặt chẽ và thường xuyên.

Thời gian tới, huyện Thường Tín tiếp tục rà soát, đánh giá cả về tổ chức bộ máy cũng như đội ngũ cán bộ; thực hiện tốt việc đánh giá cán bộ hằng tháng, từ đó, tạo động lực để cán bộ nỗ lực, phấn đấu. Cùng với đó, huyện sẽ tiếp tục thực hiện nghiêm túc 2 Bộ Quy tắc ứng xử; đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức về mục đích, ý nghĩa của CCHC, đồng thời, huy động sự tham gia của người dân đối với công tác này.

Huyện cho biết, mục tiêu của huyện là đến năm 2020, huyện đặt mục tiêu tỷ lệ hài lòng của tổ chức, công dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính là 80%. Do vậy, huyện Thường Tín sẽ tập trung để nâng cao chỉ số này, bởi mục tiêu cuối cùng của CCHC là hướng đến sự hài lòng của tổ chức, công dân.

Vĩnh Hoàng