Khuyến khích phát triển nông nghiệp vùng sản xuất chuyên canh tập trung

17/05/2017

(Chinhphu.vn) - UBND TP. Hà Nội vừa yêu cầu các Sở, ngành liên quan, UBND quận, huyện, thị xã thực hiện chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp vùng sản xuất chuyên canh tập trung.

Thực hiện Nghị quyết số 25/2013/NQ-HĐND, ngày 04/12/2013, của HĐND Thành phố, những năm qua, TP. Hà Nội đã cân đối ngân sách hỗ trợ có mục tiêu cho 19 quận, huyện, thị xã thực hiện 7 nhóm dự án, chương trình với tổng kinh phí là 128 tỷ đồng; tổng kinh phí hỗ trợ đã thanh toán đến ngày 31/12/2016 là hơn 90,1 tỷ đồng, đạt 70% so tổng kinh phí ngân sách Thành phố đã hỗ trợ; số chưa giải ngân thanh toán gần 37,9 tỷ đồng (chiếm 30% tổng số tiền ngân sách Thành phố đã hỗ trợ).

Để phát huy hiệu quả của cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển vùng sản xuất nông nghiệp chuyên canh tập trung giai đoạn 2014-2020, UBND Thành phố yêu cầu UBND quận, huyện, thị xã: Chủ động kiểm tra, rà soát quyết toán các chương trình, dự án; đánh giá hiệu quả thực hiện chính sách; cho phép UBND các quận, huyện, thị xã quyết định điều chỉnh, bổ sung nguồn kinh phí giữa các chương trình, đề án đã quyết toán hoàn thành kinh phí còn dư (hết nhiệm vụ chi) cho chương trình, đề án thiếu nguồn hoặc bổ sung hỗ trợ thực hiện các dự án mới phù hợp với nhu cầu thực tế của từng chương trình, đề án (đủ điều kiện hỗ trợ, đã triển khai thực hiện tại địa phương); tổng hợp kết quả thực hiện gửi các sở Tài chính và Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp báo cáo UBND Thành phố.

Khẩn trương thực hiện rà soát lại quy hoạch vùng sản xuất nông nghiệp chuyên canh tập trung tại các xã, bảo đảm phù hợp với đề án xây dựng nông thôn mới của xã (sau khi đề án đã điều chỉnh, bổ sung phê duyệt lại) và điều kiện tiềm năng thực tế phát triển sản xuất nông nghiệp tại các địa phương, báo cáo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp các sở, ngành liên quan báo cáo UBND Thành phố trình HĐND Thành phố phê duyệt điều chỉnh, bổ sung vùng sản xuất nông nghiệp chuyên canh tập trung (đã được phê duyệt tại Nghị quyết số 25/2013/NQ-HĐND ngày 4/12/2013).

Chỉ đạo các phòng Kinh tế, Tài chính - Kế hoạch quận, huyện, thị xã hướng dẫn, kiểm tra các xã triển khai thực hiện chương trình, đề án quản lý và sử dụng kinh phí được hỗ trợ đúng mục đích, đúng đối tượng, bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả và thanh, quyết toán kinh phí sử dụng theo quy định, hướng dẫn của Trung ương và Thành phố.

UBND TP. Hà Nội giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với các sở, ngành liên quan hướng dẫn các huyện, thị xã quy trình lập dự án, các nội dung công việc, nhiệm vụ khi thực hiện các chương trình, đề án được hưởng chính sách hỗ trợ (theo Nghị quyết số 25/2013/NQ-HĐND ngày 4/12/2013) tại các địa phương và dự toán kinh phí thực hiện dự án trình cấp có thẩm quyền phê duyệt đảm bảo đúng Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản quy định, hướng dẫn hiện hành của trung ương và thành phố.

Sở Tài chính tiếp tục tăng cường kiểm tra, hướng dẫn các quận, huyện, thị xã chủ động phân bổ kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ cho các chương trình, đề án thuộc đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ quy định tại Nghị quyết số 25/2013/NQ-HĐND ngày 4/12/2013 trên địa bàn các huyện.

Nguyên Phương