Năm 2020: Tiếp tục triển khai công tác cổ phần hóa 13 doanh nghiệp

12/12/2019

(Chinhphu.vn) – Theo Sở Tài chính Hà Nội, trong năm 2020, Sở Tài chính tiếp tục tham mưu UBND Thành phố triển khai công tác cổ phần hóa, thoái vốn theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, trong đó sẽ chủ trì cùng liên ngành và doanh nghiệp triển khai công tác cổ phần hóa 13 doanh nghiệp theo kế hoạch và lộ trình được Thành phố phê duyệt.

Theo danh mục doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa đến hết năm 2020 được ban hành tại Quyết định số 26/2019/QĐ-TTg ngày 15/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ,Giai đoạn 2019-2020, thành phố Hà Nội thực hiện cổ phần hóa 13 doanh nghiệp (11 doanh nghiệp nhà nước nắm giữ trên 50% đến dưới 65% vốn điều lệ, 02 doanh nghiệp nhà nước nắm giữ dưới 50% vốn điều lệ hoặc không nắm giữ vốn khi cổ phần hóa).

UBND thành phố Hà Nội hiện đã ban hành quyết định thành lập Ban Chỉ đạo cổ phần hóa và triển khai công tác cổ phần hóa tại 13 doanh nghiệp, đồng thời đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến chính sách về cổ phần hóa đến người lao động tại 13/13 doanh nghiệp; phê duyệt dự toán chi phí cổ phần hóa 07 doanh nghiệp, lựa chọn đơn vị tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp 07/13 doanh nghiệp (đối với 06/13 doanh nghiệp còn lại, Sở Tài chính đã trình UBND Thành phố ban hành quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu lựa chọn tổ chức tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa đối với 03 doanh nghiệp).

Thành phố Hà Nội cũng chỉ đạo 13 doanh nghiệp thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính, quyết toán thuế, xử lý các tồn tại về tài chính, đầu tư ra ngoài của các doanh nghiệp, làm cơ sở thuận lợi để tổ chức xác định giá trị doanh nghiệp.

Theo Sở Tài chính Hà Nội, đến nay Sở đã hướng dẫn 13 doanh nghiệp cổ phần hóa xây dựng phương án sắp xếp lại cơ sở nhà đất theo quy định tại Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017, làm cơ sở rà soát, kiểm tra hiện trạng, trình UBND Thành phố phê duyệt; đã trình UBND Thành phố phê duyệt phương án sắp xếp lại cơ sở nhà, đất đối với 02/13 doanh nghiệp; còn 11 doanh nghiệp đang triển khai thực hiện.

Bên cạnh đó, Sở Tài chính đã hướng dẫn doanh nghiệp xây dựng phương án sử dụng đất sau cổ phần hóa để liên ngành Thành phố thực hiện thẩm định, trình UBND Thành phố ngay sau khi có phương án sắp xếp, xử lý nhà, đất theo Nghị định số 167/2017/NĐ-CP; Sở Tài chính hiện đã trình UBND Thành phố phê duyệt phương án sử dụng đất sau cổ phần hóa đối với 01/13 doanh nghiệp.

Trong năm 2020, Sở Tài chính cho biết sẽ kịp thời tháo gỡ kháo khăn, vướng mắc phát sinh và xử lý các tồn tại về tài chính, tài sản trước khi xác định giá trị doanh nghiệp này, đảm bảo đúng quy trình, quy định của pháp luật về công tác cổ phần hóa, công khai, minh bạch và có hiệu quả. Xử lý dứt điểm các tồn tại, vướng mắc tại các doanh nghiệp trước khi cổ phần hóa.

Cùng với đó, Sở Tài chính cũng sẽ tham mưu UBND Thành phố triển khai có hiệu quả Chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết số 73/NQ-CP ngày 23/9/2019 của Chính phủ về đẩy mạnh cổ phần hóa, thoái vốn; chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành và doanh nghiệp rà soát, đề xuất, trình UBND Thành phố phê duyệt phương án sắp xếp Công ty TNHH một thành viên Điện ảnh Hà Nội theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại Thông báo số 194/TB-VPCP ngày 28/5/2018 của Văn phòng Chính phủ.

Tập trung thực hiện công tác thoái vốn nhà nước đầu tư tại 30 doanh nghiệp theo kế hoạch được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Theo báo cáo mới nhất về công tác thoái vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp, Sở Tài chính cho biết, trong giai đoạn 2019-2020, thành phố Hà Nội còn phải thực hiện thoái vốn nhà nước đầu tư tại 31 doanh nghiệp. Tính đến nay, Sở Tài chính đã tham mưu UBND Thành phố phê duyệt giá khởi điểm, phương án thoái vốn và tổ chức bán cổ phần tại 02 doanh nghiệp; trong đó hoàn thành thoái vốn nhà nước đầu tư tại 01 doanh nghiệp, tổng giá trị thực hiện thoái vốn theo sổ sách kế toán là 4,39 tỷ đồng, giá trị thực tế thu về 9,12 tỷ đồng, chênh lệch tăng 4,73 tỷ đồng; 01 doanh nghiệp đã tổ chức bán đấu giá nhưng không thành công do không có nhà đầu tư đăng ký mua (Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Haneco).

Ngoài ra, Hà Nội đã hoàn thành bán quyền mua cổ phần của cổ đông nhà nước khi công ty cổ phần tăng vốn điều lệ tại 01 doanh nghiệp (Công ty Cổ phần Truyền thông nghe nhìn Hà Nội).

UBND thành phố Hà Nội cũng đã chấp thuận đơn vị tư vấn xác định giá khởi điểm và đơn vị tư vấn lập phương án thoái vốn của 24/30 doanh nghiệp. Hiện nay, đối với 24 doanh nghiệp đã được Thành phố chấp thuận đơn vị tư vấn đang thực hiện xác định giá khởi điểm và phương án thoái vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp theo quy định, gửi Sở Tài chính cùng liên ngành thẩm định, trình UBND Thành phố xem xét, phê duyệt.

Đối với 12 doanh nghiệp thuộc đối tượng rà soát sắp xếp, xử lý nhà, đất theo Nghị định số 167/2017/NĐ-CP của Chính phủ: Sở Tài chính đã phối hợp với liên ngành trình UBND Thành phố về phương án sắp xếp, xử lý nhà, đất đối với 05/12 doanh nghiệp; UBND Thành phố đã ban hành quyết định phê duyệt đối với 01/12 doanh nghiệp (Công ty Cổ phần Đồng Xuân).

Về công tác thoái vốn đầu tư của doanh nghiệp nhà nước thuộc UBND Thành phố giai đoạn 2017-2020 tại 67 doanh nghiệp, đến nay Hà Nội đã hoàn thành việc thoái vốn tại 29/67 doanh nghiệp trong đó có 04 doanh nghiệp chưa bán hết cổ phần; tổng giá trị thực hiện thoái vốn theo sổ sách kế toán là 210,9 tỷ đồng, giá trị thực tế thu về 590,2 tỷ đồng, chênh lệch tăng 379,3 tỷ đồng.

Hiện nay, do quá trình thực hiện phát sinh một số bất cập về cơ chế, chính sách; Nhằm mục tiêu hoàn thành công tác cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 26/2019/QĐ-TTg ngày 15/8/2019 cũng như đảm bảo tiến độ, hiệu quả công tác thoái vốn đầu tư của doanh nghiệp nhà nước thuộc UBND Thành phố trong năm 2020; Sở Tài chính đã có văn bản trình UBND Thành phố cho phép dừng thực hiện thoái vốn đầu tư của doanh nghiệp nhà nước tại 42/67 doanh nghiệp còn vốn đầu tư của doanh nghiệp nhà nước thuộc UBND Thành phố (gồm 04 doanh nghiệp đã tổ chức bán vốn nhưng chưa bán hết và 38 doanh nghiệp chưa hoàn thành thoái vốn); giá trị khoản đầu tư được xác định trong giá trị doanh nghiệp khi thực hiện sắp xếp, cổ phần hóa công ty mẹ theo quy định.

Minh Anh