Nâng cao năng lực giám sát an toàn thông tin mạng phục vụ chính quyền điện tử

19/10/2019

(Chinhphu.vn) – Nâng cao năng lực giám sát an toàn thông tin mạng cho thành phố để tăng cường khả năng phát hiện sớm, cảnh báo kịp thời, chính xác về các sự kiện, sự cố, dấu hiệu, hành vi, mã độc xâm phạm, nguy cơ, điểm yếu, lỗ hổng có khả năng gây mất an toàn thông tin mạng đối với các hệ thống thông tin, dịch vụ CNTT phục vụ chính quyền điện tử thành phố.

Đây là một trong những nội dung trọng tâm đặt ra trong Kế hoạch triển khai giám sát an toàn thông tin mạng đối với hệ thống, dịch vụ CNTT phục vụ chính quyền điện tử thành phố Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 vừa được TP. Hà Nội ban hành.

Theo kế hoạch, Hà Nội sẽ nâng cao tính hệ thống, đồng bộ và chuẩn hóa công tác giám sát an toàn thông tin mạng; xây dựng đội ngũ giám sát an toàn thông tin mạng chuyên nghiệp và kỷ luật; tăng cường hiệu quả, khả năng phát hiện, ứng phó tấn công, sự cố an toàn thông tin mạng, hướng tới xây dựng hệ thống thông tin phục vụ chính quyền điện tử bền vững. Tham gia mạng lưới hệ thống giám sát an toàn thông tin mạng trên toàn quốc, đảm bảo liên kết, liên thông, phối hợp chặt chẽ, hiệu quả trong công tác giám sát, ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông và cơ quan điều phối quốc gia.

Để hoàn thành các mục tiêu trên, thành phố triển khai nhiều nhiệm vụ và giải pháp. Trong đó, về hướng dẫn, xây dựng, triển khai các quy định trong việc giám sát an toàn thông tin mạng đối với hệ thống, dịch vụ CNTT phục vụ chính quyền điện tử theo hướng dẫn và các quy định của các bộ, ngành: Cập nhật, bổ sung quy chế đảm bảo an toàn thông tin mạng trong các cơ quan nhà nước TP Hà Nội. Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố triển khai, áp dụng các tiêu chuẩn, giải pháp kỹ thuật giám sát an toàn thông tin mạng; các cơ chế, chính sách liên quan đến công tác giám sát an toàn thông tin mạng.

Về thiết lập, nâng cao hiệu quả hoạt động các hệ thống quan trắc và giám sát an toàn thông tin mạng, sẽ tổ chức thực hiện các phương thức giám sát trực tiếp và gián tiếp an toàn thông tin mạng đối với hệ thống, dịch vụ CNTT phục vụ chính quyền điện tử thành phố theo hướng dẫn của Bộ Thông tin & Truyền thông và cơ quan điều phối quốc gia. Cụ thể: Triển khai đồng bộ hệ thống quan trắc và giám sát an toàn thông tin mạng đối với hệ thống, dịch vụ CNTT của thành phố đảm bảo kết nối, đáp ứng các yêu cầu từ Trung tâm Giám sát an ninh thông tin thành phố; kết nối với hệ thống giám sát an toàn thông tin mạng quốc gia. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chuyên trách của Bộ Thông tin & Truyền thông, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng trong giám sát, đánh giá, ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng đối với hệ thống, dịch vụ CNTT của thành phố.

Tổ chức thu thập, lưu trữ, phân tích, xây dựng cơ sở dữ liệu và hệ thống chia sẻ, cảnh báo nguy cơ, sự cố tình hình an toàn thông tin mạng đối với hệ thống, dịch vụ CNTT phục vụ chính quyền điện tử thành phố. Bố trí nhân sự, thuê chuyên gia an toàn thông tin mạng để đảm bảo tính liên tục các hoạt động giám sát an toàn mạng 24 giờ/7 ngày đối với các hệ thống, dịch vụ CNTT đạt cấp độ 3 trở lên; theo dõi, phân tích, xác minh và kịp thời cảnh báo dấu hiệu tấn công, sự cố an toàn thông tin mạng liên quan đến các hệ thống thông tin của chính phủ điện tử thành phố; phối hợp cơ quan điều phối quốc gia để ứng cứu, xử lý sự cố, bảo đảm an toàn thông tin mạng trong trường hợp vượt khả năng tự ứng cứu, bảo vệ hệ thống, dịch vụ CNTT của thành phố.

Thành phố cũng đẩy mạnh hoạt động giám sát an toàn thông tin mạng của các nhà mạng ISP và doanh nghiệp cung cấp hệ thống, dịch vụ phục vụ chính quyền điện tử. Kiểm tra, đánh giá, giám sát mức độ an toàn thông tin đối với các hệ thống CNTT của cơ quan nhà nước TP Hà Nội. Bố trí nguồn nhân lực giám sát, bảo đảm an toàn thông tin mạng …

Minh Hương